„АИСПМП - Д-Р АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ" ЕООД

АДРЕС
2500 Кюстендил, ул. „Мориц Леви“ №3, партер
 

РЪКОВОДИТЕЛ
Д-р Здравка Кертева


НАСОЧЕНОСТ
Намаляване и преустановяване употребата на нелегални наркотици и непредписани психоактивни вещества; предотвратяване на абстинентните симптоми; намаляване на желанието за употреба; подобряване на здравното, психологичното и социалното функциониране на пациента и семейството му; улесняване на социалната реинтеграция на пациента; намаляване на разпространението на кръвнопреносими болести, свързани с инжекционната употреба; намаляване на риска от свръхдоза и смъртност, свързана с употребата на наркотици.


ПРОГРАМА
Програма за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди


КАПАЦИТЕТ
Брой места за лечение с Метадон хидрохлорид – 70
Брой места за лечение с Морфин сулфат пентахидрат – 10ЕТАПИ НА ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
Лечебният процес е дългосрочен. В зависимост от цялостната оценка на нуждите на пациентите се определя индивидуален лечебен план и се прилага последователност от различни медицински и психосоциални интервенции. Лечение би могло да се обособи в следните етапи:

1. Въвеждащ етап – постигане на стабилизация на пациента и определяне на устойчива поддържаща индивидуална дневна доза на медикамента; установяват се терапевтичните взаимоотношения между пациента и екипа, идентифицират се нуждите и се изготвя индивидуален терапевтичен план; извършват се необходимите изследвания и консултации с други специалисти; установяват се връзки със значимите близки и се договаря регулярен контакт. Продължителност - от 1 до 3 месеца.

2. Етап на рехабилитация и поддържащо лечение – постигане на обвързаност към програмата и дългосрочните цели на терапевтичния план, идентифициране на моделите на зависимост, развиване на модели за превенция на рецидив; мотивация за постигане на трудова заетост, образование, професионално обучение; изграждане на автономност спрямо родителското семейство; уринно тестуване най-малко веднъж месечно; при добър прогрес в лечението и отрицателни уринни тестове може да се премине към даване на медикамента за вкъщи по определена схема в съотвествие с терапевтичния план. Продължителност - от 2 до 5 години.

3. Завършващ етап – изготвя се индивидуален план за завършване на лечението и излизане от програмата, определя се темпът на намаляване на дозата, проследява се медицинското и психологичното състояние на пациента; към детоксификация (краткосрочна и дългосрочна) се преминава при заявено желание на пациента, оценка от екипа или при необходимост от прекратяване на лечението по други причини.ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПАКЕТ УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯН ОТ ПРОГРАМАТА
• Поставяне на диагноза
• Соматична и психосоциална оценка.
• Психологично тестване при постъпване и по преценка.
• Съставяне на терапевтичен план, назначаване на лечение и проследяване.
• Предоставяне на лекарства под наблюдение. • Кризисни интервенции.
• Психологично консултиране (индивидуално, групово, семейно) – ежемесечно.
• Преглед/консултации от лекар-психиатър – ежемесечно и при необходимост.
• Уринно тестуване – ежемесечно през първите две години от лечението, след това веднъж на 2 месеца и при необходимост.
• Идентифициране на съпътстващи психични и други заболявания и насочване към специалисти.
• Насочване за тестване за ХИВ/СПИН, хепатит В и С, туберкулоза и сифилис.
• Водене на медицинска документация.

 

КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА
• Доказана зависимост към опиеви агонисти и/или агонисти-антагонисти, съгласно критериите на Международната класификация на болестите – 10.
• Навършени 18 години.
• История на редовна употреба на опиати с давност минимум една година.

Препоръчително е лицето да е преминало през лечение, ориентирано към въздържане от употреба на наркотици. С приоритет в Програмата се включват пациенти, при които са налице някои от следните медицински показания: бременност, заразяване с вируса на СПИН, заболяване от Хепатит В и/или С.ИЗПИСВАНЕ ОТ ПРОГРАМАТА

Планово
С детоксификация (краткосрочна – до 1 месец и дългосрочна – от 6 до 12 месеца) – по желание на пациента и оценка на екипа се изготвя индивидуален план за детоксификация с бавно редуциране на дозите.

Административно
При продължително тежко боледуване, налагащо хоспитализация, постъпване в контролирано заведение или грубо нарушаване правилата на програмата. В тези случаи се прилага краткосрочна детоксификация – от 21 до 28 дни.

Дисциплинарно
Без детоксификация, при самоволно прекратяване посещението на програмата от страна на пациента, при тежки прояви на вербална и/или физическа агресия.БАЗА
Програмата разполага с два кабинета, регистратура с помещение за раздаване на медикаменти, санитарен възел и чакалня.ЕКИП
Управител – д-р Александър Ангелов
Лекуващи лекари - д-р Здравка Кертева и д-р Даниела Панайотова
Психолог – Стоян Иванов
Медицински сестри – Надежда Михова, Станислава ПетроваРАБОТНО ВРЕМЕ
понеделник – петък: 13.00 - 17.00 ч.
събота и неделя:      10.00 - 12.00 ч.ЗА КОНТАКТИ
Тел.: 0889 080 815
e-mail: dr.a.angelov@gmail.com


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.