„Д-Р ВЕЛИСЛАВА МАРТИНОВА – АСИМП - ИПП” ЕООД

АДРЕС
5500 гр. Ловеч, ул. „Стефан Караджа” № 3

РЪКОВОДИТЕЛ
Д-р Велислава Мартинова

НАСОЧЕНОСТ
Програмата е дългосрочна, високо структурирана, високо прагова, високо селективна, споделя философията за намаляване на здравните вреди, но съдържа и засилен лечебен компонент, ориентиран към мултидимензионалният характер на зависимостите, съдържащ модули за интензивна индивидуална психотерапевтична работа, групова работа, индивидуално и фамилно консултиране, социална работа и психосоциална рехабилитация.


ПРОГРАМИ
Програма за лечение с опиеви агонисти и агонист-антагонисти на лица, зависими към опиоиди


КАПАЦИТЕТ
Брой места за лечение с Метадон хидрохлорид – 85
Брой места за лечение с Морфин сулфат пентахидрат – 5
 

ЕТАПИ НА ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
Програмата е базирана върху високо структуриран лечебен модел (Hoffman and Moolchan, 1994) включващ 6 основни фази:

1.      Остра фаза.
2.      Рехабилитационна фаза
3.      Фаза на поддържащи грижи
4.      Фаза на метадоново поддържане
5.      Фаза на постепенно намаляване и спиране на дозата
6.      Фаза на последващи грижи


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЛЕЧЕНИЕТО
Продължителността на лечението е дългосрочна и се определя според индивидуалната оценка и терапевтичен план. Терапевтичните договори са основно с продължителност от една до три години с възможности за продължаване или съкращаване срока на лечение.


КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА

 • Навършени 18 години
 • Доказана зависимост към опиеви агонисти и/или агонисти/антагонисти
 • Наличие на най-малко 3 документирани предходни курса на лечение в различни терапевтични програми без успех и трайно преустановяване на злоупотребата с наркотични вещества.
 • Валидни документи за самоличност.
 • Постоянна адресна регистрация в гр. Ловеч, Ловешка област или гр. Плевен, Плевенска област
 • Липса на активни висящи наказателни/съдебни дела.
 • Наличие на семейна и/или друга подкрепяща среда с готовност и заявено желание за сътрудничество в терапевтичния процес.
 • Възможност за ежедневно посещение на програмата.

С приоритет в Програмата се включват пациенти, при които са на лице някои от следните медицински показания: бременност, заразяване с вируса на СПИН, заболяване от Хепатит В и/или С.


ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЕМАНЕ В ПРОГРАМАТА

 • приемане на заявката
 • първоначално интервю
 • включване в листата на чакащи
 • преценка на заявката от Комисията за включване в Програмата
 • предварителна работа за информиране и мотивиране на пациента за включване в Програмата


ИЗПИСВАНЕ ОТ ПРОГРАМАТА

Изписването на пациенти от Програмата става планово при завършване на лечението с назначаване на съответна схема на редуциране за период от шест или повече месеца, административно поради грубо нарушаване правилата на Програмата или незадоволителни резултати от лечението, по желание на пациента или поради постъпване в контролирано заведение (следствена служба, затвор и т.н.)

Изписването административно поради нарушение правилата на Програмата става след 21 или 30-дневна детоксификация.

При административно изписване, лишаване от свобода или продължителна хоспитализация и др., пациентът се изписва след 21-дневна детоксификация, а при медицински индикации и за по-дълъг период.

При тежко нарушаване на правилата, изискващо незабавно изписване, екипът не осигурява намаляване на дозите.


БАЗА
Програмата е разположена в амбулаторията на практиката на ул. "Стефан Караджа" № 3, Ловеч където разполага с приемна, 2 психиатрични кабинета, сестринска стая за раздаване на медикаментите и съхранение на веществото и психологичен кабинет с възможности за групова работа.


ЕКИП
Ръководител – д-р Велислава Мартинова
Лекър-психиатър – д-р Сергей Петков, д-р Далеков
Психолози – Петя Дочева и Мила Димитрова
Медицински сестри – Малинка Маринова, Данка МариноваРАБОТНО ВРЕМЕ
понеделник – петък        от 9.00-12.00 и от 14.00 до 18.00 ч.
събота                               10.30-12.00 ч.
неделя                               14.30-17.00 ч.


ЗА КОНТАКТИ
тел.: 068 589 858, 0884 608 349
e-mail: dr_vili@abv.bg


София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: 02/ 832 61 36, 832 61 37, 831 30 79
факс: 02/ 831 30 79
www.nfp-drugs.bg
e-mail: office@nfp-drugs.bg

София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ 15

тел.: +359 2 80 56 444
факс: +359 2 954 12 11
www.ncpha.government.bg
e-mail: ncpha@ncpha.government.bg
Информацията в този сайт не може да се възпроизвежда по какъвто и да е начин без писмено съгласие.