Кюстендил Благоевград Перник Пазарджик Софийска област София Смолян Кърджали Пловдив Ловеч Видин Монтана Враца Хасково Плевен Велико Търново Русе Търговище Шумен Добрич Сливен Габрово Силистра Разград Варна Стара Загора Бургас Ямбол

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА НАРКОМАНИИ И АЛКОХОЛИЗЪМ

 

АДРЕС
1303 София, ул. “Пиротска” №117

РЪКОВОДИТЕЛ
Д-р Борислава Пеева

НАСОЧЕНОСТ
Дългосрочна, високопрагова, високоструктурирана програма, насочена към повлияване на всички аспекти на зависимостта от наркотични вещества

ПРОГРАМИ
Програма за лечение с опиеви агонисти на лица, зависими към опиоиди

КАПАЦИТЕТ
Брой места за лечение с Метадон хидрохлорид – 299


ЕТАПИ НА ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

 1. Фаза на интензивна стабилизация – установяват се терапевтичните взаимоотношения между пациента и екипа, изготвя се индивидуален терапевтичен план и се определя ефективна доза на медикамента; цели се медицинско стабилизиране на пациента – продължителност 3 месеца
 2. Фаза на обвързване рехабилитация – обвързване с дългосрочните цели на програмата, активно участие в лечебния процес, постигане на задоволително ниво на биологично, психично и социално функциониране – продължителност 6-12 месеца
 3. Фаза на медицинско поддържане – в съответствие с индивидуалните нужди намалена интензивност на терапевтична работа и контакт с програмата, по-често уринно тестуване, метадон за вкъщи (3 до 6 дни), периодична оценка на функционирането в основните области  – времево неограничена фаза
 4. Фаза на метадонова детоксификация – при заявено желание от пациента детоксификацията  е краткосрочна или дългосрочна – от 21 дни до 6 месеца или 1 година
 5. Фаза на нулева доза и подкрепа – при достигане на нулева доза Метадон пациента продължава да получава подкрепа от програмата в срок от 3 месеца, целяща поддържане на стабилен начин на живот и предотвратяване на рецидив


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЛЕЧЕНИЕТО
Продължителността се определя според индивидуално изготвения терапевтичен план. След цялостна оценка на случая се подписва терапевтичен договор, който е с продължителност, определяна от срока за разрешение на програмата


КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА

 1. Навършени 18 години
 2. Доказана зависимост зависимост към опиеви агонисти и/или агонисти/антагонисти
 3. Преминали най-малко три документирани предходни курса на лечение, но не преустановили злоупотребата с наркотични вещества 
 4. Липса на психотично разстройство в момента на приемането в Програмата
 5. Валидни документи за самоличност и постоянна адресна регистрация в София

С предимство се приемат кандидати, при които са налице някои от следните медицински показания: бременност, заразяване с вируса на ХИВ, хепатит В и С в остра фаза


ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРИЕМАНЕ В ПРОГРАМАТА

 1. Приемане на заявката
 2. Първично интервю, целящо събиране на информация за историята на заболяването, изследване на обективното състояние и степента на дезаптация
 3. Оценка на заявката от Комисията за включване в Програмата
 4. Определяне на дата за приемане
 5. Запознаване с правилника, социалната политика и екипа на програмата, със същността на метадоновото лечение, неговите преимущества и недостатъци, евентуални рискове
 6. Получаване на информирано съгласие за лечение и сключване на терапевтичен договор между кандидата и негов близък от една страна и терапевтичния екип от друга


ИЗПИСВАНЕ ОТ ПРОГРАМАТА

Планово изписване – прилага се по желание и заявка на пациента и оценка от екипа; изготвя се индивидуален план за детоксификация, като редуцирането на дозите е бавно и постепенно за период от 6 месеца

Изписване поради непредвидени обстоятелства – предприема се при задържане в полиция, следствие, лечебно заведение, затвор; извършва се 21-дневна детоксификация

Административно изписване:

 • При неспазване на условията на терапевтичния договор, системно нарушаване на правилата на програмата – в тези случаи се провежда 21-дневна детоксификация
 • При загуба на контакт – три поредни неявявания в програмата
 • При грубо нарушение на правилата – физическа агресия към екипа или пациентите в Програмата, доказани опити за продаване на Метадон, при отрицателни тестове за Метадон и при продължаваща употреба на хероин, доказано чрез три положителни уринни теста, както и отказ за тестуване


ПОЛИТИКА НА ПОСЕЩАВАНЕ НА ПРОГРАМАТА

Първа фаза
Пациентът посещава програмата ежедневно, като през първата седмица това става два пъти дневно

Втора фаза
Пациентът също посещава програмата ежедневно, като даването за вкъщи на метадон е по преценка на екипа и е в извънредни случаи. Пациентът подава писмена заявка. През тази фаза даването на метадон не може да става повече от един път в месеца

Трета фаза
В зависимост от цялостната оценка за справяне с правилата на програмата, всеки пациент е включен в една от следните схеми за посещаване на програмата:

 • ежедневно посещение
 • пет пъти седмично – пациентите получават метадон за вкъщи за два дни по уговорка с екипа
 • три пъти седмично
 • два пъти седмично
 • един път седмично – за ограничен брой пациенти с добро ниво на медицинско и социално функциониране


ПСИХОСОЦИАЛНИ ИНТЕРВЕНЦИИ

Индивидуално, групово и семейно консултиране

Психотерапия

Социални дейности

 • връзки с общински служби за социално подпомагане
 • съдействие пред ТЕЛК за трудоустрояване
 • повишаване на здравната компетентност на пациента, което включва: избор на личен лекар, идентификация на най-важните соматични и стоматологични проблеми и набелязване на личен план за справяне
 • връзки с институции – полиция, здравни заведения и др.


БАЗА
Разполага с отделен вход, санитарен възел и две помещения – стая с гише за раздаване и съхранение на Метадон (без достъп на пациенти) и консултативни кабинети. Програмата е снабдена с метални каси и компютър за обработка на информацията и електронен регистър на пациентите.

Кабинетите на лекуващия лекар и психолозите са на първия етаж. Залата непосредствено до кабинетите се използва по график за групова и индивидуална работа.


ЕКИП
Ръководител на Програмата – д-р Борислава Пеева, специалист психиатър
Лекуващи лекари – д-р Анна Кирилива, д-р Кемал Мутишев, д-р Валя Георгиева - специалисти психиатри
Психолози – Калина Бахчасарийска, Петър Петров, Иван Павлов
Социални работници - Владимир Димитров, Любка Толева
Медицински сестри – Лора Благоева, Лили Кирилова

РАБОТНО ВРЕМЕ
понеделник – петък:           13.30 - 15.30 ч.
събота и неделя:                08.30 - 10.00 ч.

РАЗДАВАНЕ НА МЕТАДОН
понеделник – петък:           13.30 - 15.30 ч.
събота и неделя:                08.30 - 10.00 ч.
 

ЗА КОНТАКТИ
Регистратура:
02 931 61 09
Клинична лаборатория за изследване на зависими / хепатит С и ХИВ:
02 832 70 83, 02 931 61 09 (вътр. 39)
Метадонова поддържаща програма: 02 832 70 83, 02 931 61 09 (вътр. 104)
Факс: 02 832 91 45