EMCDAA

COVID-19 е основна глобална заплаха за здравето. Употребяващите наркотици са изправени пред същите рискове като общата популация и следователно се нуждаят от подходящи насоки, за да намалят риска си от заразяване. Те могат да са изложени и на допълнителни рискове, които изискват развиване на стратегии за оценка и намаляване на последствията. Тези рискове са свързани с определено поведение на употреба на наркотици и средата, в която това се случва, или местата, където се осигуряват грижи за тази група хора. Рисковете се увеличат от високото ниво на физическа и психична коморбидност (наличие на повече от едно заболяване едновременно) при някои употребяващи, поради факта, че проблемите с наркотиците често са по-разпространени сред маргинализирани общности, и стигматa, на която употребяващите често са подложени.

Целта на подготвената от EMCDDA информация е да подчертае появяващите се рискове, свързани с COVID-19 пандемията за употребяващите наркотици и професионалистите, които осигуряват грижи за тях от европейска гледна точка и да насърчи планирането, оценката и адаптацията на интервенциите на първа линия и интервенциите на професионалистите в работата с употребяващите.

Публикацията на EMCDDA