„АСМППИП-Канчелов Видин” ЕООД (програма с метадон)

Благоевград
Бургас
Варна
Велико Търново
Видин
Враца
Габрово
Добрич
Кърджали
Кюстендил
Ловеч
Монтана
Пазарджик
Плевен

Пловдив
Разград
Русе
Силистра
Сливен
Смолян
София-град
София област
Стара Загора
Търговище
Хасково
Шумен
Ямбол

ПРОГРАМА
Програма за лечение с опиеви агонисти и агонист-антагонисти на лица, зависими към опиоиди.

НАСОЧЕНОСТ
Насочена е към повлияване на зависимостта с включване в индивидуална психотерапевтична работа, групова работа индивидуално и фамилно консултиране, социална работа и психосоциална рехабилитация.

КАПАЦИТЕТ
Брой места за лечение с Метадон хидрохлорид – 50

КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА

  1. Навършени 18 години.
  2. Доказана зависимост към опиеви агонисти и/или агонисти-антагонисти, съгласно критериите на Международната класификация на болестите – 10.
  3. История на редовна употреба на опиати с давност минимум една година.
  4. Валидни документи за самоличност.
  5. Заявено желание от пациента за включване в лечение и сътрудничество в терапевтичния процес.
  6. Мотивираност на пациента за преустановяване употребата на непредписани психоактивни вещества.
  7. Наличие на семейна и/или друга подкрепяща среда.

С предимство в програмата се приемат пациенти по медицински показания: бременни, ХИВ-позитивни, пациенти с хепатит В и/или С.

ЕТАПИ НА ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Въвеждащ етап
Цел е постигане на стабилизация на пациента и определяне на устойчива поддържаща индивидуална дневна доза на медикамента. Установяват се терапевтичните взаимоотношения между пациента и екипа, идентифицират се нуждите и се изготвя индивидуален терапевтичен план. Извършват се необходимите изследвания и консултации с други специалисти. Продължителност от 1 до 3 месеца

Етап на рехабилитация и поддържащо лечение
В първата част на етапа се цели постигане на обвързаност към програмата и дългосрочните цели на терапевтичния план, проследяване на моделите на зависимостта и последиците от тях, развиване на умения за превенция на рецидив. Лечението на съпътстващите заболявания е важна част от терапевтичния план. Работи се активно за постигане на трудова заетост, образование, професионално обучение, грижи за семейството и др. Уринно тестуване най-малко веднъж месечно. Във втората част на етапа се намалява интензивостта на психосоциалните интервенции, запазва се фокусът върху поддържането на стабилност в главните сфери на функционирането на пациента, с акцент върху поддържане на устойчива клинична ремисия, психосоциална стабилизация и професионална реализация. Продължителност от 2 до 5 години

Завършващ етап
Изготвя се индивидуален план за завършване на лечението и излизане от програмата, определя се темп на намаляване на дозата, проследява се медицинското и психологичното състояние на пациента. Детоксификацията е краткосрочна (4 и повече седмици) и дългосрочна (от 6 до 12 месеца). Към нея се преминава при заявено желание на пациента, оценка от екипа или при необходимост от прекратяване на лечението по други причини.

ПСИХОСОЦИАЛНИ ИНТЕРВЕНЦИИ

Програмата дава възможност на пациентите и техните семейства да участват в широк спектър от психосоциални интервенции и психотерапевтични модули, включващи индивидуално консултиране и психотерапия, групова психотерапия, семейно консултиране и фамилна психотерапия.

В индивидуалната работа с пациентите се прилага принципа на водене на случай, който осигурява необходимите грижи за пациента според неговите нужди и напредъка в лечението.

Водещите на случаи извършват индивидуално, семейно и групово консултиране. Консултирането включва: установяване на терапевтична връзка, ангажиране в лечение и проследяване на случая. Индивидуалното консултиране се извършва от лекар, психолог, психотерапевт или социален работник по медицински, респективно психологични индикации. Семейното или груповото консултиране се предлага за решаване на конкретни проблеми или има информативно- образователен характер. Целта на груповото консултиране е да се използва групата за постигане целите на лечението: постигане на въздържание, решаване на проблеми и конфилкти, подобряване на социалните умения, развитие на доверие и сътрудничество. Извършва се от психолог, психотерапевт или лекар от програмата.

Друга психологична и социална интервенция е т. нар. поведение при криза (кризисна интервенция), което изисква умения за оценка и овладяване на психологична или социална криза.

Освен задължителните процедури, програмата предлага психотерапия в различни перспективи и модалности, както и обучение в социални умения и социална адаптация.

Психотерапията започва след заявка от пациента и оценка на психотерапевт. Индивидуалната психотерапия включва: мотивационно интервюиране, когнитивно-поведенческа терапия, психодинамична психотерапия, краткосрочна фокусирана към решения терапия. Работата със семействата включва: системна фамилна терапия, групи за родители и др. В груповата терапия се използва когнитивно-поведенческа терапия, психодинамична психотерапия и др. Психотерапията се извършва от психотерапевти, обучени в определена терапевтична модалност.

Обучението в социална адаптация включва тренинг за социални умения (комуникативни умения, асертивен тренинг, решаване на конфликти), личностни умения (самоопределение, мотивация, житейски проект), кариерно консултиране и др.

БАЗА

Програмата разполага с чакалня, два лекарски (психиатрични) кабинета, санитарен възел.

РЪКОВОДИТЕЛ
Д-р Румен Димитров (психиатър)

АДРЕС
3700 гр. Видин, ул. “Хан Аспарух” №29

Тел.: 0888 311 872

E-mail: al.kantchelov@gmail.com

РАБОТНО ВРЕМЕ
понеделник – петък: 14.30 – 18.30 ч.
събота-неделя: 10.00 – 12.30 ч.