Global Drug Survey (GDS) е създадена през 2012 г. като независима изследователска организация със седалище в Лондон, провеждаща най-голямото проучване на наркотиците в света. Организацията използва криптирана онлайн платформа за събиране на анонимни данни за употреба на наркотици от целия свят. Мисията й е да насърчи честни разговори относно употребата на наркотици и да подпомогне хората да използват наркотици по-безопасно, независимо от правния статут на употребяваното вещество. Към днешна дата над 900 000 души са участвали в изследването на GDS и са публикували над 65 академични статии.

GDS не е представително изследване на разпространението на употребата на наркотици. Данните са от невероятностна извадка и следователно констатациите не са представителни за по-широката популация. Степента на употреба на наркотици в тази извадка е значително по-висока в сравнение с общата популация. Данните могат да се използват за описание на модели на употреба и идентифициране на нови тенденции на проблема с наркотиците. По-голямата част от участниците в изследването са млади, имат опит с употребата на забранени наркотици и работят или учат. Включени са въпроси, които са от значение за маргинализирани и уязвими групи от хора, употребяващи наркотици, но тези групи до голяма степен са недостатъчно представени онлайн.

Глобално изследване на наркотиците 2022 (GDS 2022)

Глобално изследване на наркотиците 2021 (GDS 2021)