НФЦ

На 08-09 юни 2016 г. в Лисабон, Португалия, се състоя Годишна експертна среща по индикатора „Търсене на лечение във връзка с употребата на наркотици“ (TDI). Тя бе организирана от Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) и в нея взеха участие представители на повечето европейски страни – част от които от Европейската мрежа за информация в областта на наркоманиите (REITOX), а също и представители на Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Македония, Сърбия, Армения, Грузия, Израел, Молдова и Украйна.

Експертната среща започна със съвместна пленарна сесия с индикатора DRID (Инфекциозни заболявания, свързани с употребата на наркотици). Тя бе посветена на интерпретацията и използването на поведенческите променливи, включени в TDI и DRID – тестуване за HIV, тестуване за Хепатит С и използване на употребявани игли/спринцовки. Само България и още 5 страни (Чехия, Гърция, Словакия, Швеция и Великобритания) събират и докладват данни и за трите променливи и по двата индикатора. С цел подобряване на качеството на данните беше изтъкната необходимостта от свързване на двата индикатора, използване на еднаква методология по поведенческите променливи, осъществяване на крос-индикаторен анализ между индикаторите TDI, DRID и HRDU (Високорискова употреба на наркотици).

На срещата бяха представени някои основни данни по индикатора през 2014 г. Общо докладваните от страните в REITOX клиенти потърсили лечение са 489 299 (с най-често срещано основно проблемно вещество – опиоиди, 40%), като нови клиенти са 174 191 (с най-често срещано основно проблемно вещество – канабис, 45%). От по-нетрадиционните вещества, които се засичат през системите за търсене на лечение в Европа има случаи на търсене на лечение във връзка с употреба на Ketamine (659), GHB/GBL (120), LSD (13) – най-много такива случаи идват от Франция и Холандия. Беше обърнато внимание на веществата, които попадат в графа „Други“ като основно проблемно вещество. Такива при опиоидите от докладващите страни са посочени Oxycodone, Tramadol и Morphine, а при стимулантите: Khat. Не на последно място беше отбелязано намаляването на клиентите на опиоидно субституиращо лечение в Европа – с около 50 000 спрямо 2010 г.

От представеното на срещата стана ясно, че пред TDI продължават да стоят редица проблеми, които трябва да бъдат решени, за да се подобри качеството на събирането на данни. Все още не всички страни са адаптирали своите въпросници към TDI протокол 3.0. Това се дължи на трудната нормативна процедура по одобрение на промените, които трябва да бъдат направени. При промяна в методологията в отделните страни възниква въпроса как да се гарантира правилната интерпретация на данните. Все още съществува колебание дали да се използва първия или последния лечебен епизод при отчитането на случаите на потърсили лечение. България се съобразява с наложения стандарт да се използва първия лечебен епизод при докладване на данните. Съществен проблем остава двойното отчитане (double counting) на случаите, което може да бъде преодоляно, ако те не се представят в агрегиран вид, а за всеки потърсил лечение съществува съответен идентификационен номер.

Това, което предстои за TDI през следващата година е първото докладване по проекта за разпространение на лечение в Европа (Treatment Prevalence), чиято цел е да оцени всички лица на лечение през дадена година и да очертае техния профил. Също така се очаква да бъдат актуализирани Стандарта таблица 24 и Структуриран въпросник 27-1, които са част от пакета инструменти, които се докладват по он-лайн системата FONTE и са насочени към достъпността и наличните услуги, които се предлагат по отношение на лечението във връзка с употреба на наркотици.