В края на юни беше публикуван нов Регламент на Европейския парламент и на Съвета на ЕС, който преразглежда мандата на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA). Целта на закондателната промяна е да се дадат по-големи правомощия на агенцията за справяне с настоящите и бъдещи проблеми с наркотиците.

Регламентът, публикуван в Официален вестник на Европейския съюз на 30 юни, влезе в сила в началото на юли, поставяйки на EMCDDA едногодишен преходен курс, за да се подготви за изпълнение на новия мандат. EMCDDA ще стане Агенция на Европейския съюз по наркотиците (EUDA) на 2 юли 2024 г.

EMCDDA е създадена през 1993 г., за да мониторира явлението наркотици и да хармонизира и стандартизира данните. Въпреки това през последните години се наблюдава нарастващо разминаване между сложността в развитието на днешния феномен на наркотиците и осъществените дейности и принос на настоящия мандат. С по-проактивна мисия, адаптирана към настоящата реалност, новата EUDA ще бъде по-добре подготвена да подкрепя ЕС и неговите държави-членки при справянето с възникващи проблеми в тази област. Това ще се случи в три ключови области: мониторинг, готовност и развитие на компетентност за по-добри интервенции.

Законодателните промени бяха инициирани от Европейската комисия на 12 януари 2022 г., с призив за по-силен мандат на агенцията, който ще я упълномощи да изпълнява задачите, необходими за справяне с настоящите и бъдещи предизвикателства, свързани с незаконните наркотици. Европейският парламент и Съветът на ЕС приеха през юни акта съгласно законодателната процедура на ЕС.

Събирането, анализирането и разпространението на данни ще продължи да бъде ключова задача на EUDA. Новата агенция ще:

  • развива способности за оценка на заплахите в областта на здравето и сигурността, като по този начин ще повиши готовността на ЕС да идентифицира и реагира на тези нови заплахи;
  • дава сигнали чрез нова европейска система за предупреждение за наркотици, когато на пазара се появят високорискови вещества (допълвайки националните системи за предупреждение и системата на ЕС за ранно предупреждение за нови психоактивни вещества);
  • мониторира справянето с полиупотребата (употребата на повече от едно вещество), която става все по-често срещана и може да има вредни последици за здравето;
  • създаде мрежа от съдебномедицински и токсикологични лаборатории за насърчаване на обмена на информация за нови тенденциии и развития и обучение на национални съдебномедицински експерти по наркотици;
  • разработва и насърчава основани на доказателства интервенции и най-добри практики;
  • осъществява изследвания и подкрепа както по въпроси, свързани със здравето, така и по отношение на пазарите на наркотици и предлагането на наркотици;
  • подпомага независимата оценка и разработване на основани на доказателства политики;
  • играе по-силна международна роля и ще подкрепя ЕС в политиката за наркотиците на многостранно ниво;
  • засили ролята на националните фокусни центрове за наркотици и наркомании, за да се гарантира, че държавите-членки са в състояние да предоставят на агенцията съответните данни, свързани с наркотиците.

Председателят на Управителния съвет на EMCDDA Франц Пич заяви: „Днешното законодателно решение представлява важен крайъгълен камък в подобряването на начина, по който Европа се справя с настоящите и бъдещите предизвикателства в областта на наркотиците. Ние сме уверени, че от 2024 г. Агенцията на Европейския съюз за наркотиците, с новата си мисия ще предостави по-добра подкрепа на политиците и професионалистите в областта на наркотиците в Европа и държавите-членки при справяне с причините и последствията от употребата на наркотици. Изказваме нашите най-искрени благодарности на Европейската комисия за законодателното предложение, както и на френското, чешкото и шведското председателство на Съвета на ЕС, заедно с Европейския парламент, които съдействаха за толкова бързото приемане на новия регламент.“

Директорът на EMCDDA Алексис Гусдил добави: „През последните 30 години станахме свидетели на революционни промени в степента и природата на феномена на наркотиците и днес сме свидетели на нарастващо разнообразие в предлагането и употребата на наркотици в Европа. С новия мандат ние ще подкрепим ЕС и неговите държави-членки в справянето с тази ситуация и ще засилим готовността на ЕС. За да постигнем това, ще предоставим четири категории услуги: предвиждане на нови и бъдещи предизвикателства; сигнализиране за възникващи рискове и заплахи, свързани с наркотиците; оценка на нуждите и наличните отговори; и оценяване и разпространение на нови знания и най-добри практики. Ние сме готови за това начинание и очакваме с нетърпение да ви видим след година, за да стартираме нашата нова агенция.“

Източник: Прес бюлетин на EMCDDA, 30 юни 2023 г.

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2023/1322 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 юни 2023 година относно Агенцията на Европейския съюз по наркотиците (EUDA) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1920/2006