В периода март-април 2021 г. се проведе Европейското онлайн проучване за наркотиците (European Web Survey on Drugs – EWSD 2021). В него се включиха общо 30 държави – 21 членки на ЕС и 9 държави, които не са членки на ЕС. Въпросникът на изследването беше представен на 27 езика, съобразно официалните езици на участващите държави. Целева група на изследването бяха лица на 18 и повече навършени години, които са употребявали наркотични вещества, като основната му цел е свързана с подобряване разбирането на моделите на употреба на наркотици в Европа и подпомагане оформянето на бъдещи политики и интервенции в областта на наркотиците. Регистриран беше значителен интерес към изследването – сайтът с въпросника е бил посетен от повече от 360 000 лица, от които около 84 000 са изразили желание да участват. Общо от изследването са получени 48469 валидни попълнени въпросника.

В изследването за България се включиха 997 респондента, но като краен резултат са валидирани данни за 851 респондента. Около 22% от тях са жени, а останалите са мъже. Една малка част (0,9%) от мъжете се самоопределят, че са от противоположния пол.

Най-голям брой от респондентите са на възраст между 25 и 34 години (47,1%) и 35 и 44 години (28,7%). Само 7,6% от участвалите в изследването са на възраст 45 и повече години.

По-голямата част от изследваните лица са със средно образование, само 7,1% са със завършено висше образование. Над 1/3 от респондентите са заети на пълно работно време, 29,1% работят на непълно работно време, а 20,4% са безработни.

Над 4/5 от участвалите в изследването са от голям град, 11,4% са от малък град, а 2,9% са от село.

По отношение на употребата на различните видове наркотични вещества респондентите посочват, че в най-голяма степен са употребявали канабис – 93,4% са с поне една употреба на веществото в живота си, 86,8% – на амфетамини, 76,9% – на кокаин, 65,3% – на екстази, 64,2% – на хероин. Малко над половината (50,5%) от респондентите са употребявали поне веднъж в живота си нови психоактивни вещества.

Ако бъдат разгледани данните за употреба на наркотични вещества поне веднъж през последните 12 месеца, отново канабис е най-употребяваното вещество – 66,7% (при 93% общо за страните, участвалите в изследването), следвано от амфетамини – 46,1% (при 28% общо за участвалите страни), хероин – 35,8% (при 3% общо за участвалите страни), бензодиазепини – 32,7%, кокаин – 29,1% (при 35% общо за участвалите страни). Над 17% от респондентите са употребявали поне веднъж през последните 12 месеца нови психоактивни вещества (при 16% общо за участвалите страни).

При актуалната употреба (през последните 30 дни), най-употребяваното вещество също е канабис (45,1%), следвано от хероин (27,7%), бензодиазепини (26,1%) и амфетамини (21,7%).

От данните прави впечатление високият относителен дял на употребата на кетамин (23,3% поне веднъж някога в живота), което предполага специално внимание в бъдеще по отношение на разпространението на неговата употреба в нашата страна. Важно е да се отбележи и много високият дял на употребяващите цигари сред употребяващите наркотици – 89,4% от обхванатите в изследването (95,7% от отговорилите) са употребявали цигари през последните 30 дни преди попълване на въпросника.