Употребявате ли наркотици? В какво количество? Колко често? Това са само някои от въпросите от последното Европейско онлайн проучване за наркотиците, което днес стартира Агенцията на ЕС по наркотиците (EMCDDA). Прицелна група за изследване са употребяващите наркотици на възраст 18 и повече години, като основните цели, които си поставят изследователите са подобряване на разбирането за моделите на употреба на наркотици в Европа и подпомагане на изграждането на насоки на бъдещата европейска политика.

Анонимно и по желание – проучването е един от мониториращите методи на Агенцията, което тази година стартира в 31 страни и на 28 езика. Както в предишните години, то ще бъде промотирано на национално ниво от националните фокусни центрове от информационната мрежа REITOX и техните партньори, с помощта и на рекламна кампания в социалните медии.

Новото в тазгодишния етап на проучването е участието на партньорски организации от Западните Балкани и съседни на ЕС страни чрез проектите за международно сътрудничество IPA 7 и EU4MD.

Уеб базираните проучвания имат предимството и възможността да достигат директно до хората, които употребяват наркотици. Те са бърз и евтин начин за събиране на информация и могат да подпомогнат очертаването на тенденции при спешни ситуации. Ако бъдат използвани едни и същи въпроси и стриктно се съблюдава процеса на техния превод, то този метод на събиране на информация може да позволи изготвянето на сравнителни анализи между отделните страни.

Новият въпросник, който ще бъде на разположение за попълване в следващите 6 седмици, е структуриран в следните модули: социо-демографски въпроси, модели на употреба на наркотици, достъпност до лечение, достъпност до наркотици (количество и платена цена) и как COVID-19 е повлиял на моделите на употреба на наркотици. Получените резултати ще допринесат за разширяване на познанието по отношение на актуалните практики в Европа за употреба на наркотици и количествата, които се използват. Това ще подпомогне процеса на оценка на пазара на наркотици в Европа и ще разшири възможностите за разработване на адекватна на ситуацията политика в областта на наркотиците и наркоманиите.

Онлайн проучванията не са представителни за генералната съвкупност, но когато внимателно се комбинират с традиционните методи за събиране на информация, те могат да очертаят по-детайлна, реалистична и своевременна картина на употребата на наркотици и на пазарите на наркотици в Европа. В този случай те са съществена част от отговорите на EMCDDA по отношение на постоянно променящия се проблем с наркотиците.

За участие в проучването