EMCDAA

Публикацията  описва някои практически и правни пречки, пред които са изправени държавите-членки.

Според Волфган Гьоц, Директор на ЕЦМНН държавите-членки се нуждаят от капацитет за бързо идентифициране и научен анализ на все-по разнообразните и сложни нови вещества, които се появяват на пазара. Техните механизми за ответни действия следва да бъдат оптимизирани с цел предприемане на ефективни и резултатни действия в защита на общественото здраве при минимални неблагоприятни последствия; контролът, осъществяван съгласно законодателството в областта на наркотиците, е един от начините за постигане на тази цел.

Изданието може да бъде изтеглено от подстраница ПУБЛИКАЦИИ