EMCDAA

Това ръководство е преработено издание на TDI протокол версия 2.0 и представя актуализирани насоки за докладване на данни за достъп до лечение във връзка с употреба на наркотици в Европа. TDI е един от петте основни епидемиологични индикатора, които осигуряват общата европейска методология за събиране и отчитане на основни данни за броя и профилите на тези, които се подлагат на лечение във връзка с употреба на наркотици. TDI данните се използват рутинно от EMCDDA за анализ на ситуацията с наркотиците в Европа, което помага да се идентифицират тенденции и модели в проблемната употреба на наркотици.

Създаването на нов вариант на TDI Protocol се налага вследствие на настъпилите промени в проблема с употребата на наркотици през последните 10-15 години, в системите за търсене на лечение, както и в докладваните данни от страните членки на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (ЕMCDDA). Основните цели на ревизията на протокола са насочени към поддържане на главните задачи на индикатора и съпоставимост на данните във времето; подобряване на яснотата на дефинициите, терминологията и методологията; отчитане на някои важни промени в проблема с употребата на наркотици и системите за лечение; подобряване на събирането, докладването и управляването на данни; гъвкавост на мониторинговите системи и по-голям капацитет при анализа на данните.

Планира се през 2013 г. да се осъществи внедряването му на национално ниво, а през 2014 г. до  ЕMCDDA да бъдат изпратени и първите данни (отнасящи се за 2013 г.), базирани на TDI Protocol ver.3.0.

Всички заинтересовани лица и институции могат да се запознаят с английския вариант на публикацията на : http://www.emcdda.europa.eu/publications/manuals/tdi-protocol-3.0