ЕЦМНН оцени като навременен и важен призива на Европейската комисия за по-решителни действия по отношение на новите психоактивни вещества

Предложението идва в резултат на безпрецедентното нарастване на броя на новите психоактивни вещества, открити в Европа през последните години и преглед на Комисията на сегашната правен механизъм на ЕС за наблюдение. Относително лесното производство на тези вещества, липсата на разбиране за последиците от употребата им, както и способността на производителите да реагират бързо на законовите мерки, превърна това явление в нарастващо предизвикателство за общественото здраве, правоприлагането и политиките по отношение на наркотиците.

Европейската система за ранно предупреждение (EWS), която функционира съгласно действащото законодателство, към момента наблюдава над 300 нови психоактивни вещества. 73 нови вещества са открити в ЕС през 2012 г. – значително повече в сравнение с 2011 (49) и 2010 г. (41). Това увеличение се дължи на технологичния напредък и глобализацията, в която интернет играе значителна роля. Пазарът на „разрешени стимуланти“, както онлайн, така и в „специализирани магазини“, променя значително пазара на наркотици.

Мониторингът на нови психоактивни вещества включва не само преброяването им, но и идентифицирането и разбирането на вредите, които те могат да причинят и гарантира, че бързо се вземат мерки в защита на общественото здраве.

С цел развиване на силните страни на сегашния механизъм, както и ускоряване на общите решения на ЕС, Комисията предлага:

  • Наредба за нови психоактивни вещества за отмяна и замяна на Решение на Съвета 2005/387/JHA от 10 май 2005 г. относно мониторинга, оценката на риска и контрола на нови психоактивни вещества; и
  • Директива за изменение на Рамково решение 2004/757/JHA на Съвета от 25 октомври 2004 година за установяване на минималните разпоредби относно съставните елементи на наказуемите деяния и прилаганите наказания в областта на трафика на наркотици.

Според цитираните Регламент и Директива, ще бъде възможно по-бързото изтегляне от пазара на вредните нови психоактивни вещества, но няма да бъдат застрашени легалните начини на употреба на веществата (в медицината или научната работа).
 
Предложенията на Комисията ще трябва да бъдат приети от Европейския парламент и от Съвета на Европейския съюз.