EMCDAA

Какви ответни действия да бъдат предприети спрямо проблемите на възрастните, употребяващи хероин? Как да се справим със смъртността, причинена от силно действащ фентанил? Как да предотвратим вредите от употреба на наркотици и алкохол по време на фестивали и в клубове? Това са част от въпросите, които са разгледани в новото Европейско ръководство, публикувано днес от агенцията на ЕС по наркотиците (EMCDDA).

Въз основа на опита на 30 държави, в документа Health and social responses to drug problems: a European guide (Здравни и социални ответни действия, насочени към проблемите с наркотиците: Европейско ръководство) се представя първият преглед на агенцията на наличните в момента действия и интервенции за справяне с последствията от незаконната употреба на наркотици. Ръководството има за цел да бъде от полза за тези, които разглеждат проблема с наркотиците от гледна точка на здравното планиране, както и на лицата, работещи пряко в тази област, и практикуващите лекари.

В документа се разглеждат здравните и социалните ответни действия, насочени към проблемите с наркотиците, от следните три перспективи:
• проблемите, свързани с различните видове наркотици и модели на употреба;
• нуждите на различните групи (напр. жени, млади хора, мигранти, употребяващи наркотици в напредваща възраст); и
• проблемите в различните среди (напр. затвори, нощни заведения, фестивали, училища, работното място, местни общности).

Ръководството, което е предвидено като базисен справочен инструмент, съдържа резюмета и практични обозначения за извеждане на преден план на основна информация, примери за най-добри практики и последици за политиките и практиките. Ръководството служи и като отправна точка за многообразието от ресурси, налични онлайн, и включва препратки към доказателства и инструменти.

Прес бюлетин (на български език)

Европейско ръководство относно ответните действия, насочени към проблемите с наркотицитe.