Интервю с ръководителя на Европейската мрежа в областта на наркоманиите и ръководителите на Фокусните центрове на България, Германия, Португалия и Швеция.

Една от основните задачи на Европейският център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA) е събирането, анализирането и представянето на данни в областта на наркотиците и наркоманиите. За изпълнението на тази задача EMCDDA координира мрежа от Национални фокусни центрове (National Focal Points), изградени в 28-те страни-членки на ЕС, Норвегия и Турция. В своята съвкупност тези звена за събиране и обмен на информация формират REITOX, което означава Европейска информационна мрежа в областта на наркоманиите.

Тази човешка и компютърна мрежа свързва националните информационни системи на 28-те страни-членки на ЕС, Норвегия и Турция и техните основни партньори с EMCDDA. REITOX играе ролята на практически инструмент за събирането и обменянето на данни и информация.