На европейско ниво се използват пет ключови епидемиологични индикатора с цел предоставяне на обективна, надеждна и сравнима информация за наркотиците и наркоманиите. Тези показатели са разработени от EMCDDA в тясно сътрудничество с мрежата Reitox, експерти от цяла Европа и с други международни организации, компетентни в областта на наркотиците и наркоманиите.

Петте ключови епидемиологични индикатора са следните:

  • Разпространение и начини на употреба на наркотици. Изследвания сред общото население (GPS).
  • Проблемна употреба на наркотици (PDU).
  • Търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици (TDI).
  • Смъртни случаи във връзка с употреба на наркотици и смъртност сред употребяващите наркотици (DRD).
  • Инфекциозни заболявания във връзка с употреба на наркотици (DRID).

Разпространение и начини на употреба на наркотици

Помага за разбирането на моделите на употреба, възприемането на риска, социалните и здравни корелати, както и последиците от употребата на незаконни наркотици. Този индикатор използва редица изследователски инструменти, включително данни от проучвания за наркотици на общото население и сред учениците, както и иновативни нови подходи като епидемиология на наркотиците, базирана на отпадъчни води, и целеви проучвания, включително уеб проучвания.

За развитието на индикатора в България НФЦ инициира и осъществява национални и регионални проучвания.

Националните проучвания са насочени към изследване на нагласите и употребата на психоактивни вещества сред:

  • общото население на възраст 15-64 г;
  • учениците от 8 до 12 клас;
  • студентите;
  • лишените от свобода.

Регионалните проучвания основно са насочени към изследване на нагласите и употребата на психоактивни вещества сред учените в прогимназиален етап на обучение (5-7 клас) и тези в гимназиален етап на обучение (8-12 клас).

Проблемна употреба на наркотици

Събира данни за разпространението и честотата на проблемната употреба на наркотици на национално и местно ниво. Индикаторът, който наскоро беше ревизиран главно поради променящата се ситуация с наркотиците, се фокусира върху „повтарящата се употреба на наркотици, която причинява вреди (отрицателни последици) на лицето (включително зависимост, но също и други здравни, психологически или социални проблеми), или поставя лицето пред голяма вероятност/риск от претърпяване на такива вреди“.

Съгласно национална дефиниция проблемната употреба се свързва с висока интензивност и рисков модел на употреба на опиоиди, стимуланти през последните 12 месеца. Заради засилващото се значение на употребата на канабис през последните години дефиницията беше разширена до високорискова употреба на наркотици, която се отнася до висока интензивност и рисков модел на употреба на опиоиди, стимуланти и канабис през последните 12 месеца.

Рисковите модели на употреба са свързани най-вече с инжекционна и/или ежедневна или почти ежедневна употреба на наркотици.

Търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици

Информацията за броя на хората, които започват лечение за проблем с наркотиците, дава представа за общите тенденции в проблемната употреба на наркотици и също така предлага перспектива за организацията и използването на предоставяните от лечебните заведения услуги. В България информация по индикатора се събира още от 1994 г., като първите градове, които предоставят данни са София и Варна.

От 2003 г. събирането на данните, тяхната обработка и анализ се осъществява от НФЦ.

До 2008 г. данните се събират само чрез форма-въпросник за пациенти с наркопроблем (МУЛТИ СИТИ), която се попълва от лица, работещи с пациентите – лекари, сестри, психолози, социални работници, при спазване на всички мерки за запазване на конфиденциалността на данните.

От началото на 2009 г. фукционира и Интернет базирана електронна версия на Националната информационна система за търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици в България (И-МИС) – on-line попълване на въпросници, търсене по определени параметри, извеждане на статистика.

От 2011 г. се използва и Отчетна форма за лекуваните пациенти с наркопроблем, чрез която лечебни центрове, които не участват в И-МИС, подават агрегирани данни по въпросите, заложени в електронната версия на системата. През същата година бяха обхванати и медицинските центрове към местата за лишаване от свобода в Република България.

Смъртни случаи във връзка с употреба на наркотици и смъртност сред употребяващите наркотици

Смъртността, свързана с наркотици, е сложно явление, което представлява значителен дял от смъртните случаи сред младите хора в много европейски страни. EMCDDA, в сътрудничество с национални експерти, определи два компонента на индикатора: смъртни случаи, пряко причинени от незаконни наркотици и смъртност сред проблемно употребяващите наркотици.

Като Национален регистър на смъртността се използва информация от Национален статистически институт, който съвместно с дирекциите „Медицински дейности” в регионалните здравни инспекции (РЗИ) събира, обработва и разпространява данни за умиранията по причини при използването на четиризначните рубрики по МКБ-10.

Източник на информация за статистическите данни за причината за смъртта е писменият документ съобщение за смърт. Копие на документа се предава в РЗИ за кодиране.

След кодиране на причината за смърт от специално обучени лекари, документите се предават в териториалните статистически бюра за въвеждане на информацията в ИС „Демография“ и допълване на статистическата информация за причината за смъртта.

Специален регистър на смъртността е информацията, получавана от клиниките по съдебна медицина и деонтология и химико-токсикологичните лаборатории, които извършват химически анализи на биологични проби от починали лица.

Инфекциозни заболявания във връзка с употреба на наркотици

Споделянето на инструменти за инжектиране увеличава риска от предаване и придобиване на кръвно-преносими инфекции, като ХИВ и вируси на хепатит B и C (HBV и HCV), и инвазивни бактериални инфекции. Тези инфекциозни заболявания могат да причинят висока заболеваемост и смъртност сред хората, които инжектират наркотици. Употребата на наркотици преди и по време на секс също е свързана с повишен риск от ХИВ, HCV и бактериални инфекции, предавани по полов път. EMCDDA проследява разпространението, заболеваемостта и рисковите фактори от инфекциозните заболявания във връзка с употреба на наркотици в Европа и документира обхвата на ефективните интервенции.