Създаден през 2001 г., Националният съвет по наркотичните вещества е орган към Министерския съвет, който провежда националната политика срещу злоупотребата с наркотични вещества и за борба с наркотрафика. Той е колективен орган, който се състои от председател (министъра на здравеопазването), двама заместник-председатели (главния секретар на Министерството на вътрешните работи и заместник-министър на правосъдието), секретар и членове. Членове на съвета са представители на заинтересовани министерства, на Президента на Република България, Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Върховната касационна прокуратура, Специализираната следствена служба и на други ведомства.

Съветът определя и координира националната политика в областта на наркотичните вещества и прекурсорите, като приема национална стратегия и национални програми за борба срещу злоупотребата с наркотични вещества и срещу незаконния им трафик. Той е упълномощен да предлага проектобюджет за провеждане на националната политика в тази област и проекти на нормативни актове, свързани с наркотичните вещества и прекурсорите, да дава мнение по проекти за сключване или за присъединяване към международни договори и програми, да определя и утвърждава националните координатори по международни програми и проекти. За изпълнение на функциите и политиката си той създава и съвети по наркотичните вещества на общинско равнище.