Нормативни документи

Национални стратегии и програми

Общински стратегии и програми в областта на наркотиците и наркоманиите

Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите

Наредба № 2 от 20.06.2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди

Наредба № 6 от 11 април 2014 г. за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества

Наредба № 7 от 7 септември 2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества

Наредба № 8 от 7 септември 2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества

Стратегия на ЕС относно наркотиците за периода 2021 – 2025 г.

Единна конвенция по упойващите вещества от 1961 г., изменена с протокола от 1972 г., изменящ единната конвенция по упойващите вещества от 1961 г.

Конвенция на организацията на обединените нации за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества

Конвенция за психотропните вещества