НФЦ

На 19 ноември 2019 г. в УНСС, София, се проведе първо практическо обучение на експерти от ПИЦ, сътрудници на Национален фокусен център за наркотици и наркомании, за работа със статистически данни. В обучението се включиха представители на Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Добрич, Кърджали, Ловеч, Монтана, Перник, Плевен, Разград, Силистра, Сливен, София, Стара Загора, Русе и Ямбол. Водещ лектор беше доц. д-р Соня Чипева (заместник-декан по научноизследователската дейност, факултет „Приложна информатика и статистика“, катедра „Статистика и иконометрия“, УНСС).

Първото практическо обучение на сътрудници на НФЦ беше насочено към работа със статистическия продукт SPSS и процеса на кодиране на анкетни карти, изписване на променливите в SPSS, въвеждане на информацията от анкетните карти и извеждане на едномерни и двумерни разпределения по отделните променливи.

Целта на обучението беше да подпомогне дейността на сътрудниците на НФЦ при въвеждането и обработката на информация от регионални проучвания, както и при осъществяване на оценка на реализация на превантивни програми.