EMCDAA

В поредицата Insights на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите излезе доклад на тема: „Оценка на незаконните наркотици в отпадъчни води“. Публикацията представя нов подход за оценка на употребата на наркотиците сред населението, основан на засичане и количествено определяне на наркотични вещества и техни метаболитни продукти в обществените отпадъчни води. Предимствата на този подход са свързани с избягване на проблемите, съпътстващи проучванията, базирани на въпросници; по-добра идентификация на употребяваните наркотични вещества и възможност за получаване на резултати в почти реално време; определяне на тенденциите в моделите на употреба на наркотични вещества както във времето, така и на географски принцип.

„Insights 22: Assessing illicit drugs in wastewater“ можете да изтеглите тук