На 8 декември 2008 г. Европейският съвет прие Плана за действие на Европейския съюз в областта на наркотиците 2009-2012 г., предложен от Европейската комисия през м. септември 2008 г. Текстът на Плана е публикуван в Официален вестник на Европейския съюз – C 326 / 20.12.2008 г. В помощ на тези посетители на нашия сайт, които проявяват интерес към този важен документ предоставяме възможност да запишат от тук българската или английската версия на целия текст на Плана за действие.

Тук ви предлагаме и частта от Плана за действие, засягаща областта на информацията, научните изследвания и оценките, която е основният предмет на дейност на Националния фокусен център за наркотици и наркомании.

V. ИНФОРМАЦИЯ, НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ОЦЕНКА 1

Основен приоритет: Подобряване на разбирането на всички аспекти на явлението употреба на наркотици, за да се разшири базата от знания за целите на обществената политика и де се повиши осведомеността на гражданите относно социалните и здравословните последици от употребата на наркотици и да се извършват научни изследвания.

Цел:

21. Разширяване на базата от знания в областта на наркотиците чрез насърчаване на научните изследвания.

Действие:

63. Съветът и Комисията следва:

— да определят бъдещите приоритети на научните изследвания на ЕС в областта на забранените наркотични вещества и необходимите механизми за натрупване на нови знания;

— развиват нови подходи и технологии;

— укрепват научноизследователския капацитет, като развиват и съсредоточават стратегическото направление, както и като предприемат стъпки за подобряване на сътрудничеството в ЕС.

Срокове:

2009 г.

Отговорна страна:

Държави-членки;

Комисия;

ЕЦМНН (EMCDDA);

Съвет.

Индикатор:

Определени научноизследователски приоритети;

Обособени и прилагани механизми.

Средства за оценка:

Предложение на Комисията за научноизследователската дейност в ЕС;

Заключения на Съвета.

Цел:

22. Установяване на обмен на точна и свързана с политиката информация в областта на забранените наркотични вещества.

Действие:

64. Държавите-членки следва да осигурят национални координационни центрове на Reitox 2 с необходимите ресурси за изпълняване на задълженията и стандартите за качество на ЕЦМНН (EMCDDA). Националните координационни центрове следва да дават своя принос към ЕЦМНН въз основа на годишни споразумения и със съответната подкрепа от ЕЦМНН.

Срокове:

Постоянно.

Отговорна страна:

Държави-членки;

ЕЦМНН (EMCDDA).

Индикатор:

Обмен на данни, необходими за целите на мониторинга и оценката;

Степента, в която финансирането и другите средства за Reitox отговарят на изискванията;

Националните координационни центрове дават своя принос въз основа на приети стандарти.

Средства за оценка:

Годишен доклад на ЕЦМНН (EMCDDA) относно капацитета на националните координационни центрове;

Национални отчети на Reitox.

Цел:

23. По-нататъшно разработване на инструменти за мониторинг на свързаната с наркотиците обстановка и на ефективността на ответните мерки.

Действие:

65. Следва да продължи усъвършенстването и пълното прилагане на петте основни епидемиологични индикатора на ЕЦМНН (EMCDDA) и разработването на нови индикатори и мерки за намаляване на търсенето на наркотици.

Срокове:

2012 г.

Отговорна страна:

Държави-членки;

ЕЦМНН (EMCDDA);

Комисия.

Индикатор:

По-пълно спазване от държавите-членки на критериите за прилагане на основните индикатори;

Подобрение на индикаторите за търсене на лечение и проблемна употреба (13);

Индикатори/мерки за рехабилитация и реинтеграция;

Мерки за намаляване на търсенето на наркотици;

Брой на държави-членки, които напълно прилагат индикатора за търсенето на лечение.

Средства за оценка:

Доклад на ЕЦМНН (EMCDDA) за спазване на изискванията;

Документ на службите на Комисията относно данни, свързани с наркотиците.

Действие:

66. Следва да се извърши научно проучване с цел оценка на използването на Интернет като средство във връзка с трафика на забранени наркотични вещества и за анализ на това, кои национални, европейски и/или международни мерки могат да бъдат ефективни с оглед противодействие.

Срокове:

2010 г.

Отговорна страна:

Държави-членки;

Комисия.

Индикатор:

Резултати от научното проучване.

Средства за оценка:

Доклад за проучването от Комисията.

Действие:

67. Следва да бъдат разработени ключови индикатори за събирането на необходими за политиката данни относно свързаната с наркотиците престъпност, незаконното отглеждане, пазара на наркотици и намесите за намаляване на предлагането на наркотици, както и следва да се разработи стратегия за събирането на тези данни.

Срокове:

Постоянно.

Отговорна страна:

Комисия;

ЕЦМНН (EMCDDA);

Европол;

Държави-членки.

Индикатор:

Определяне на ключовите индикатори;

Разработена стратегия за прилагането им.

Средства за оценка:

Документ на службите на Комисията относно данни, свързани с наркотиците.

Действие:

68. Следва да бъдат разработени инструменти за анализ за по-добро оценяване на ефективността и на въздействието на политиката за борба с наркотиците (напр. инструменти за оценка на моделите, индикатори за ефективност, анализ на обществените разходи и т.н.).

Срокове:

2010 г.

Отговорна страна:

Комисия;

ЕЦМНН (EMCDDA);

Държави-членки.

Индикатор:

Разработени инструменти за анализ;

По-точен анализ на свързаната с наркотиците обстановка.

Средства за оценка:

Проучвания на Комисията;

ЕЦМНН (EMCDDA).

Действие:

69. Следва да бъде оценена ефективността на Решение 2005/387/ПВР на Съвета относно обмена на информация, оценката на риска и контрола върху новите психоактивни вещества и то да бъде изменено, ако е необходимо.

Срокове:

2010 г.

Отговорна страна:

Комисия;

Съвет;

ЕЦМНН (EMCDDA);

Европол;

EMEA.

Индикатор:

Извършена оценка;

Възможни предложения за изменения.

Средства за оценка:

Доклад за оценка.

Цел:

24. Осигуряване на постоянна оценка на политиката за борба с наркотиците.

Действие:

70. Държавите-членки следва да извършват редовна или текуща оценка и да усъвършенстват националните политики за борба с наркотиците.

Срокове:

Постоянно.

Отговорна страна:

Държави-членки.

Индикатор:

Брой на държавите, които са направили оценка на политиките за борба с наркотиците.

Средства за оценка:

Публикувани доклади на държавите-членки за оценка.

Действие:

71. На Съвета и на Европейския парламент следва да бъде представен годишен преглед на напредъка по изпълнението на плана за действие и адаптирани/подобрени индикатори и механизми за докладване за извършване на мониторинг и оценка, когато е уместно и необходимо.

Срокове:

Годишно

Отговорна страна:

Комисия;

ЕЦМНН (EMCDDA);

Европол;

Държави-членки;

Съвет.

Индикатор:

Годишният преглед на напредъка е изготвен;

Наличие на съответните индикатори.

Средства за оценка:

Преглед на напредъка, изготвен от Комисията.

Действие:

72. Следва да бъде извършена външна, независима оценка на изпълнението на стратегията на ЕС по отношение на наркотиците за периода 2005-2012 г. и на плана за действие на ЕС по отношение на наркотиците за периода 2009-2012 г., последвана от период на размисъл преди предприемането на последващи действия.

Срокове:

2012 г.

Отговорна страна:

Комисия;

Съвет;

Държави-членки.

Индикатор:

Оценка на постигнатото от отделните действия;

Въздействието на свързаната с наркотиците обстановка е известно.

Средства за оценка:

Публикуван доклад за външна оценка.

_________________________

1 Официален вестник на Европейския съюз C 326 / 20.12.2008 г. стр. 23-25

2 Националните фокусни центрове (National Focal Points)