Повишената употреба на диазотен оксид (райски газ) в местата за забавление в Европа през последните 10 години предизвиква загриженост. Все по-често се отчитат сериозни здравни и социални вреди, свързани с неговата употреба. Сигналите, които се получават от европейските страни предполагат интензивна употреба на диазотен оксид, особено сред младите хора (на възраст 15-29 години).

Причини за по-голямата популярност на райския газ през последните години е лесната достъпност, ниската цена, краткотрайните ефекти, общото възприемане от употребяващите, че е относително безопасно и социално приемливо вещество.

В Европа най-често се употребява на музикални фестивали, преди и по време на посещение в места за забавление, на домашни партита. За България употребата е характерна както в места за забавление, така и по морските курорти през лятото и в училищните райони.

Здравните рискове от употребата на диазотен оксид нарастват, когато:

  • Веществото се вдишва директно, а не чрез балон; използва се интензивно (няколко контейнера един след друг), често и в комбинация с други психоактивни вещества.
  • Употребяващият има психично и/или респираторно заболяване.
  • Веществото се използва в близост до пътища или водни басейни, поради ефектите върху координацията и баланса на човека след неговата употреба.
  • Веществото се използва, когато мозъкът все още расте, това може да повлияе върху развитието му.

Регулаторни практики в някои европейски страни:

Във Франция от 1 юни 2021 г. е приет закон за забрана на продажба на диазотен оксид на непълнолетни и контролиране на продажбите в интернет. Съществува и забрана за продажба/употреба съгласно общински подзаконови нормативни актове.

В Ирландия от 2010 г. е незаконно диазотния оксид да се продава като психоактивно вещество.

В Литва употребата на диазотен оксид е позволена само за медицински и/или промишлени цели. Компаниите, които използват веществото, трябва да получат разрешение преди да започнат дейността си. Търговията се осъществява само от оторизирани компании. Не е разрешена продажбата на дребно, както и по пощата.

В Дания от юни 2020 г. са приети мерки за превенция на употребата на райски газ, които включват: да не се продава на лица под 18 години; да не се продава на места за продажба на алкохол, тютюн и електронни цигари; забранява се вноса и продажбата на големи контейнери с райски газ; допуска се продажба на части потребители на не повече от 2 пълнителя (патрона) на ден. През 2022 г. се предвижда да бъдат приети нови мерки свързани с продажбите в социалните медии и притежанието на райски газ с цел интоксикация.

В Нидерландия през есента на 2021 г. в Парламента е внесено предложение за регулаторни мерки, свързани с диазотен оксид, насочени към ограничаване на достъпността му за употреба за развлечение и гарантиране на законното (подходящото) му използване за технически цели или като хранителна добавка. В него е включена забрана за продажба на непълнолетни, възможност за закупуване на максимум 10 патрона на възрастен и без включени балони. Забранява се продажбата на контейнери за употреба за развлечение, възможно е използването само за промишлени и технически цели. Предложението е в процес на дискусия. Вероятно ще влезе в сила през тази или следващата година.

При изготвяне на препоръки за предприемане на нормативни изменения и допълнения, които да създадат съответни административни правила и режими за контрол на диазотния оксид в България би следвало да се има предвид и техническия доклад за веществото, който EMCDDA предстои да публикува през есента. В него ще бъде налична информация относно химията, фармакологията, токсикологията, потенциала за злоупотреба с веществото и развиване на зависимост, епидемиологията, пазара, отговорите в областта на законодателството и формиране на политика (включително ограничителни мерки), легалната употреба на диазотен оксид.

Източник: EMCDDA

Становище и препоръки за превенция на злоупотребата с диазотен оксид

Още по темата:
Тази сутрин – БТВ, 26.07.2022 г.