НФЦ

В периода май-юни 2008 г. беше проведено социологическо проучване относно нагласите и употребата на психоактивни вещества сред учениците от VII до XII клас в столицата. То беше реализирано от МБМД Консултинг по поръчка на Столична община и Областния съвет по наркотичните вещества, с методическата подкрепа на Националния фокусен център за наркотици и наркомании и организационната помощ на Превантивно – информационен център по проблемите на наркоманите – София.

Проучването обхвана 2200 ученици от 7-до 12 клас в софийските средни училища и професионални гимназии. То е поредното от периодично провежданите през годините изследвания сред учениците от гр. София, като предишните бяха проведени през 1993, 1995, 2000, 2004 и 2006 г.

Данните показват, че 60 % от столичните ученици пушат, една трета от тях ежедневно. Делът на пушещите е по-висок сред момичетата – 66 % от колкото сред момчетата – 58 %. В масовия случай първата цигара се запалва под 16 години, но при една трета от учениците и по-рано – на  10-11 години. Данните за консумацията на алкохол сред учащите показват, че 88 % пият алкохол, 73 % – поне веднъж месечно. 30 % от момичетата и 40 на сто от момчетата пият повече от едно питие (бутилка/кутия бира, чаша вино или 50 гр. концентрат) дневно. На 64 % от момичетата и 71 % от момчетата им се е случвало да се напият. Една четвърт от момчетата и десет на сто от момичетата са се напивали над 15 пъти. Най-често употребяваният алкохол е бирата, а веднага след това се нареждат концентратите, следват виното и коктейлите.

Всеки пети ученик е употребявал сънотворни, а всеки десети успокоителни. 10 на сто признават, че са пробвали комбинации от сънотворни, успокоителни и други хапчета с алкохол.

На всеки втори ученик в столицата е бил предлаган наркотик. 3 % са били принуждавани да го приемат. Висока е разпознаваемостта на  различните наркотични вещества – над  три четвърти от учениците знаят какво е марихуана, хероин, кокаин, екстази, амфетамин. Най-често употребяваният наркотик е марихуана – 28 % от столичните ученици признават, че са я пробвали, 14 % – хашиша и други форми на канабис, всеки десети е пробвал амфетамини и екстази. Делът на приемащите за нормална употреба на наркотици е значително по-висок – 41 % приемат употребата на екстази, 40 на сто – на амфетамини, 35 % – на  хашиш, 28 на сто – на марихуана.

Три четвърти от учащите смятат, че наркотиците представляват проблем за страната ни, 68 % – за града ни, 52 % – за училището, в което се обучават.

Най-критично е отношението към употребата на хероин. 82% смятат, че редовната му употреба е голям риск за здравето. Същото по отношение на екстази твърдят 73 %, както и 62 % за марихуаната. Обратно, изследването регистрира сравнително по-висока толерантност към употребата на алкохол – 52 на сто преценяват, че редовната употреба представлява висок риск за здравето.

Знанията на учениците за наркотичните вещества са придобити почти изцяло от художественото кино и разказите на приятели и близки. Като най-честа причина за употребата се посочва търсенето на удоволствие, любопитството, необходимостта да бъдат приети в групата или потребността да се откъснат от действителността. За намаляване влиянието на наркотиците, според столичните ученици, ще помогнат по-строгите закони срещу разпространителите и употребяващите наркотични вещества, както и откритото публично говорене по тези проблеми.


Някои основни регистрирани тенденции


Тютюнопушене

Около 2/3 от учениците в София (64.7 %) са пушили цигари поне веднъж в живота си, което е с 10 пункта по-малко от регистрираното през 2000, 2004 и 2006 г.; приблизително половината (45.2 %) са пушили през последните 30 дни, което е по-ниско от нивата през 2000 и 2006 г., но по-високо от това през 2004 г.

Всеки трети от учениците (33.8 %) пуши в момента на проучването (поне по една цигара на ден), което е приблизително на нивото на  предишните години (34-36 %), но би могло да бъде начало на  тенденция към понижаване; близо половината от тях (16.2 %, или всеки шести ученик) пушат средно по над 10 цигари на ден, което е по-ниско равнище от това през 2000, 2004 и 2006 г.

Приблизително всеки пети (20.9 %) от анкетираните ученици са пушили за първи път цигари на възраст до 12 години включително, което е приблизително същото ниво както при предишните проучвания (20-22 %).


Употреба на алкохол

Всеки шести (17.6 %) от учениците пие алкохол ежедневно или поне през ден, което е приблизително на нивото на 2006 г. (20.0 %) и определено повече от 2000 и 2004 г. (10-11 %).

Продължава да се увеличава делът на учениците, които в последните 30 дни са пили обикновено по 5 или повече стандартни питиета в дните, в които са пили алкохол. В сравнение с 2000 г. този дял се е покачил от 2.8 на 8.3 %. Това означава, че се увеличава запойното пиене сред учениците, което беше регистрирано и в международното проучване ESPAD, в българската си част представително за учениците в цялата страна.

Приблизително всеки пети ученик (20.7 %) се напива редовно според неговите признания, като се забелязва тенденция на постепенно увеличаване на този дял (19.2% през 2004 г. и 16.7 % през 2006 г.); близо ¾ (72.8 %) са се напивали поне веднъж в живота си, което е приблизително нивото от последните проучвания през 2004 и 2006 г. (72-78 %).

Малко повече от ¼ от анкетираните ученици (28.4 %) са изпили първото си самостоятелно питие на възраст до 12 години включително, което оформя тенденция на намаляване на този дял ( 40.6 % през 2004 г. и 33.9 % през 2006 г.).


Употреба на незаконни наркотични вещества

Малко над 1/3 от анкетираните ученици (35.4 %) са употребили каквото и да е незаконно наркотично вещество поне веднъж в живота си, което е по-малко от 2004 г. (37.3 %) и малко повече от 2006 г. (33.5 %) – данните от двете последни проучвания като че ли оформят тенденция на започващо намаляване или най-малкото стабилизиране на броя на експериментиращите с наркотични вещества сред учениците.

Марихуаната е най-употребяваното незаконно наркотично вещество (31.4 %), следвана от групата на стимулантите – амфетамини (10.9 %), екстази (9.7 %), кокаин (8.3 %), халюциногенни гъби (6.9 %), и др.

Практически при всички основни незаконни наркотични вещества се забелязва повишаване на употребата през последните четири години (с известни колебания при канабиса и другите опиати освен хероина).