В периода октомври-ноември 2020 г. по поръчка и с методологическата подкрепа на Национален фокусен център за наркотици и наркомании от „Сова 5“ АД беше реализирано проучване относно някои аспекти от здравното поведение, оценки и нагласи по отношение на употребата на психоактивни вещества сред учениците (5-7 клас) в град Плевен. Проучването обхвана 1016 ученици (45 паралелки) от 14 училища на територията на града.


Основни резултати по отношение на употребата на наркотици:

1,5% от учениците в прогимназиален курс на обучение в град Плевен посочват, че са употребявали някога в живота си някакво наркотично вещество, като 53,8% от тях за последно са го правили през последните 30 дни преди проучването, 30,8% – през последните 12 месеца, но не през последните 30 дни, а 15,4% – преди повече от 12 месеца. 2/3 от учениците са употребявали марихуана, 15,8% са посочили употреба на кокаин, а 10,5% – употреба на хероин и инхаланти.

Като причини за първа употреба на наркотично вещество, те най-често са посочили „от любопитство, да опитат нещо непознато“ (46,7% от употребилите), както и „за удоволствие, за да изпитат временен приятен ефект“, „за да бъдат приети от другите (групата, компанията)“, „от скука, за разнообразие“ (по 26,7%).

За 40,0% от употребявалите наркотици тази употреба е започнала на 11 години, за 26,7% – това се е случило на 12, а за 13,3% – на 13 години. 86,0% от учениците смятат, че в бъдеще няма вероятност да употребяват наркотици. Само 2,2% от учениците оценяват вероятността да употребяват наркотици в бъдеще като голяма, а 9,4% – като неголяма.

През последните 12 месеца преди провеждане на проучването 2,4% са присъствали на купон, на който са се употребявали наркотици. На 5,5% от учениците са им предлагали наркотици през последната година, като те в еднаква степен се снабдяват с тях от дилър, както и от приятел или съученик.

2/3 от учениците от 5-7 клас в Плевен твърдят, че знаят за последствията от употребата на наркотици, като източник на такава информация най-често са родителите (при 45,3%), филмите (32,8%), предавания по телевизията (25,4%), интернет (23,5%) и учителите/педагогическите съветници (22,8%). Само 5,1% маркират като източник на информация за наркотиците специализирани лекции и обучения.

96,3% от учениците смятат, че има голям риск за хората, които употребяват наркотици. Според всеки трети ученик е достатъчна няколкократна употреба на наркотици, за да се привикне към тях. 18,6% са на мнение, че привикването зависи от наркотиците, които се използват. Само 1,2% смятат, че употребата на наркотични вещества не води до привикване.

Според учениците най-силен фактор за отказване от употребата на наркотици има силната воля на употребяващия и лечението, на което може да бъде подложен, а в по-малка степен и подкрепата от близките. Малко над 1/3 от учениците са на мнение, че човек може да откаже наркотиците, но това би било много трудно. 3,1% смятат, че ако е някой е започнал да употребява наркотици, то той не може да се откаже от тях.

81,8% от анкетираните определят употребата на наркотици като проблем за страната ни, за 71,4% е проблем за град Плевен, а за 72,1% е проблем за училището, в което учат.

Подробен анализ от проучването