Данните от проучването на търсенето на лечение в специализираните звена в София, Пловдив, Варна и Плевен през 2003 г. показват някои основни черти от груповия профил на една част от хората с проблемна употреба на наркотични вещества.

Ето някои от тези черти: 35,0 % търсят лечение за първи път (32,1 % през 2002 г.); Постепенно намаляване на този относителен дял от около 50 % през втората половина на 90-те години до 30-40 % през последните 3 години, което би могло да означава известно “затваряне” или на наркоманното население като цяло, или на лекуващото се наркоманно население.

19,3 % са жени, 80,7 % – мъже (съответно 19,5 % и 80,5 % през 2002 г.); Съотношението мъже / жени приблизително 4:1 се запазва през последните десетина години. 27,4 % са на възраст до 20 год., 94,5 % – до 30 год. (обща средна възраст 23,1 години) – съответно 24,1 %, 88,5 % и 23,3 години през 2002 г.;

Трайно задържаща се сравнително млада възраст на търсещите лечение, което от своя страна предполага младежки облик на цялата наркоманна популация.

11,2 % живеят с друго лице, употребяващо наркотик (14,9 % през 2002 г.); Практически всеки девети търсещ лечение има утежняващи лечението обстоятелства. Проблемът все повече се превръща от индивидуален в групов.

15,5 % имат постоянна работа (12,4 % през 2002 г.); Липсата на постоянна заетост не само засилва ефекта на социално отчуждение, но и поддържа своеобразен затворен кръг на взаимно обременяващи се проблеми – лечението няма особени шансове при продължителна липса на трудови ангажименти, намирането на работа пък е твърде проблематично при проблем с наркотиците.

94,5 % са с основно проблемно вещество Хероин (92,8 % през 2002 г.); Поради редица причини и най-вече поради сравнително “благоприятното” съотношение ефект / достъпност хероинът си остава най-разпространения наркотик сред проблемно употребяващите. В края на миналото и началото на настоящото десетилетие всяка година между 95 и 97 % от търсещите лечение във връзка с наркоманен проблем в специализираните центрове в София са употребявали хероин. Все пак постепенно, макар и слабо, се увеличава делът на търсещите лечение във връзка с употреба на канабис и на синтетични наркотици.

81,8 % употребяват основното проблемно вещество ежедневно (81,2 % през 2002 г.); Този показател показва връзката между търсенето на лечение и проблемната употреба на наркотични вещества.

78,3 % са започнали употребата на основното проблемно вещество на възраст до 20 год., 32,0 % – до 16 год. (обща средна възраст на първата употреба 18,4 години) – съответно 72,0 %, 30,4 % и 18,7 години през 2002 г.;

Началната възраст на употреба на наркотични вещества остава ниска. Лекуващите лекари в София сигнализират, че по техни последни наблюдения вече се появяват пациенти с хероинови проблеми на 11-12 годишна възраст. Това е сигнал, че превантивните дейности трябва да започват във все по-ранна възраст.

Като обобщение може да се каже, че средната възраст на първа употреба на наркотик остава ниска – за хероина сред търсилите лечение е между 18 и 19 години, за канабиса – между 16 и 17 години.

74,9 % предимно инжектират основното проблемно вещество (75,4 % през 2002 г.); 18,7 % през последния месец са използвали употребявани игли и/или спринцовки (18,1 % през 2002 г.). Тези два показателя разкриват различни аспекти от рисковото поведение на младите хора, употребяващи наркотици.

Положителната тенденция е, че вторият от тях бележи известен спад през последните години и най-вероятно това се дължи на добрата работа напоследък в областта на превенцията и намаляването на здравните щети. Все пак обаче тези стойности остават по-високи от голяма част от европейските страни.