НФЦ

На 20-21 ноември 2014 г. Национален фокусен център за наркотици и наркомании проведе Първи регионален обучителен семинар на НФЦ на тема: „Обществени отговори по намаляване на търсенето на наркотици: състояние и практически насоки”.

В рамките на семинара бяха засегнати въпроси от сферите на епидемиологията, превенцията, лечението и намаляването на здравните щети, социални аспекти, нови психоактивни вещества, методика на проучвания и на оценка на ефективността от превантивни дейности и др.

Обучението бе проведено в гр. Хасково от лектори от НФЦ като в него взеха участие представители от Превантивно-информационни центрове, Общински съвети по наркотични вещества и Местни комисии за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни от градовете: Пловдив; Стара Загора; Хасково; Ямбол, Бургас, Несебър, Кърджали и Сливен.

Събитието бе открито от г-жа Недялка Станева – Заместник кмета на Община Хасково, Момчил Василев – Директор на НФЦ и Татяна Димитрова – председател ОСНВ – гр. Хасково.

Обучението започна с въведение в темата от страна на г-н Момчил Василев – наркотични вещества, ситуацията в страната по отношение на употребата на наркотици.

Антония Банчева, старши експерт в НФЦ представи данни относно превенция на употребата и злоупотребата с наркотици – реализирани превантивни дейности в България и ЕС, стандарти и ефективност на превантивните дейности.

Александър Панайотов представи данни относно лечение във връзка с употреба на наркотици и намаляване на здравните щети – видове лечение, профил на лекуващите се, информационна система.

Георги Шопов, експерт в НФЦ запозна участниците със социалните аспекти на употребата на наркотици на местно ниво – практики в социалната политика по отношение на безработни, бездомни, маргинални групи и др.

Йорданка Стойнева, експерт в НФЦ представи видове и количества нови психоактивни вещества, идентифицирани в България, класификация на веществата, механизма на функциониране на Националната система за ранно предупреждение за нови вещества, както и новата политика на ЕС в отговор на това предизвикателство.

Първият ден на семинара приключи с представяне от страна на Момчил Василев на развитие на проучванията в областта на намаляване на търсенето на наркотици на национално и на местно ниво – информационна система, състояние и обща методология на проучванията, ресурси.

Вторият ден на обучението бе посветен на практическо занятие на тема: Оценка на ефективността на превантивните дейности.