НФЦ

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с публикуваната обява за свободна позиция „Експерт” в Дирекция „Национален фокусен център за наркотици, наркомании, проучвания и информация” Ви уведомяваме, че на 07.04.2008 г. се събра Комисията, назначена със заповед на Директора на Националния център по наркомании, която извърши преглед на подадените документи.

Бяха разгледани 15 комплекта документи, подадени в посочения срок.

След разглеждане на документите и преценка на кандидатурите от гл.т. на тяхното съответствие с профила на търсения експерт Комисията реши:

Допуска до интервю следните кандидати (по реда на разглеждане): Александър Андонов Георгиев. Елеонора Магделинова Славчева. Васил Евгениев Харизанов. Десислава Георгиева Блажева. Теодорина Петрова Милушева. Ерхан Рамаданов Ахмедов. Георги Александров Шопов. Нина Станева Цолова.

От името на ръководствата на Национален център по наркомании и Национален фокусен център за наркотици и наркомании Комисията изразява благодарност на всички кандидати, проявили интерес и подали документи за кандидатстване за обявената позиция.

Уведомяваме недопуснатите до интервю кандидати, че техните документи ще се съхраняват в базата данни на Националния център по наркомании и Националния фокусен център за наркотици и наркомании и при извършване на следващи подбори за свободни длъжности същите могат да бъдат предмет на разглеждане.