EMCDAA

В периода 23-27 септември 2013 г. в Лисабон, Португалия се проведе семинарна седмица на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) на тема “Измерване, разбиране и отговор на проблемите с наркотиците в Европа”. В нея взеха участие представители на повечето европейски страни – част от които от Европейската мрежа за информация в областта на наркоманиите (REITOX), а също и представители на САЩ, Южна Африка и Управлението на Организацията на обединените нации по наркотици и престъпност (UNODC). От българска страна на събитието участваха Момчил Василев (директор на НФЦ), Александър Панайотов (старши експерт в НФЦ) и Йорданка Стойнева (експерт в НФЦ).

Семинарната седмица на EMCDDA включваше три компонента: среща за бъдещето на мониторинга на лечението във връзка с употребата на наркотици, среща по индикатора „Търсене на лечение във връзка с употребата на наркотици“ (TDI) и среща по индикатора „Проблемна употреба на наркотици“ (PDU).

В началото бе представена стратегията на EMCDDA за мониторинг на лечението във връзка с употреба на наркотици и бе дискутирана работата на системата за мониторинг и доколко използването на данните от лечението информират за неговия обхват и нуждите от лечение. Във втората сесия бе разгледано как дейностите по мониторинга на лечението могат да допринесат за подобряване на оценката на качеството на лечението. В края бяха представени новите предизвикателства пред системата за мониторинг, финансовото обезпечаване на лечението, интернет-базираното лечение и лечението на нови наркотични вещества – смята се, че те предизвикват по-различни нужди, тъй като са свързани с  по-често инжектиране, психози и др.

През втория ден стартира 13-та Годишна експертна среща по индикатора “Търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици” (TDI). Както всяка година в началото бе представено състоянието на индикатора, като бе обърнато внимание на пилотното проучване на прилагането на новия TDI Протокол 3.0, проведено в Чехия, Естония, Испания, Франция, Холандия, Полша и Великобритания.

Специална сесия бе посветена на тенденциите в инжектирането на наркотици в и извън Европа, като бяха представени резултати от анализа на TDI данните от европейските страни, глобалните тенденции и тенденциите в инжектирането на наркотици в Русия, САЩ и Южна Африка.

В последните години неизменна част от годишните срещи по TDI са паралелните сесии, които се формират по определени теми и в които участват експерти от европейските страни. В тях се представя опита на страните, дискутират се редица въпроси по тези теми и се правят предложения за развитието на индикатора. През тази година бяха избрани 5 теми:

  1. Профил на клиентите с полиупотреба на наркотични вещества.
  2. Тенденции в инжектирането на клиентите на лечение във връзка с употреба на наркотици.
  3. Методологическо развитие на системите за лечение.
  4. Тенденции в употребата на канабис сред търсещите лечение.
  5. Нови психоактивни вещества сред клиентите на лечение и дългосрочни проучвания на лечението.
  6.    Третият ден започна с докладване пред всички участници на случилото се на паралелните сесии от предишния ден и бе проведена дискусия по всяка една от темите. Последва сесия с представяне на последни активности на ЕMCDDA. Тук от съществена важност е да се подчертае възобновяването на проекта за разпространение на лечението във връзка с употреба на наркотици в европейските страни (TDI Treatment prevalence Project), който стартира с пилотни проучвания през 2006 и 2008 г. Неговата цел е да се събират данни не само за започващите лечение, но и въобще за всички, които са на лечение през дадена година. През 2014 г. пилотно ще се събират данни от TDI за разпространението на лечението, като участието на страните е по желание. От 2015 г. събирането на такива данни става задължително и периодично на 3 години (2018, 2021, 2024 г. и т.н.). България, както и в началото, ще участва в този проект и ще може да предостави данни за разпространението на лечението още за 2014 г., тъй като периодично поддържа такава база данни.

В края на годишната среща накратко бяха представени резултатите от проведената няколко дни по-рано среща „Метамфетамините в Европа – проучване на пазара на незаконните наркотици“ и бе обърнато внимание на категорията в TDI „Други наркотици“ – за това кои наркотични вещества попадат най-често в нея извън изписаните в стандарта групи и видове наркотици.

За първи път през тази година бе проведена съвместна сесия на индикаторите „Търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици“ (TDI) и „Проблемна употреба на наркотици“ (PDU). Целта на тази инициатива е да се засили сътрудничеството между двата индикатора в търсене на по-точна оценка на нуждите от лечение с помощта на данни от нелечебни източници. Във връзка с това на сесията бе представен опита на Холандия, Великобритания, Чехия и Латвия.

Последните два дена на семинарната седмица на EMCDDA бяха посветени на годишната експертна среща по индикатора „Проблемна употреба на наркотици“.