EMCDAA

На 2 и 3 юли 2013 г. в Подгорица, Черна гора, се проведе семинар на тема: „Подобряване на координацията в политиката за наркотиците в Югоизточна Европа“. Той бе организиран от Службата за техническа помощ и обмен на информация (TAIEX) към Европейската комисия, с подкрепата на Министерство на здравеопазването на Черна гора. В семинара взеха участие представители на България, Хърватска, Словения, Румъния, Унгария, Италия, Сърбия, Албания, Босна и Херцеговина, Македония, Косово и Черна гора, а също и на UNODC,  EMCDDA и Група Помпиду.

Основната цел на събитието бе да се обмени опит и знания по отношение на подобряване или създаване на благоприятни механизми в координацията на политиката по наркотиците, на повишаване на ефективността на интервенциите, свързани с нея и да се насърчи регионалното сътрудничество в тази насока.

Представителите на международните организации по наркотици запознаха присъстващите с политиката в Европа и света в тази област, като бе акцентирано върху новата Европейска стратегия за наркотиците (2013-2020 г.), интегрирането на подходи,  оценката на процесите и резултатите от политиката за наркотиците, подобряването на качеството и достъпността на услуги за намаляване на предлагането на наркотици, преструктурирането на лечебните заведения с цел по-ефективен отговор на нуждите от лечение.

От своя страна представителите на страните с по-малък опит в изграждането на политики за наркотиците, като Сърбия, Албания, Босна и Херцеговина, Македония и Косово, споделиха своето развитие в тази област, а на Черна гора – основните насоки на тяхната първа Национална стратегия за наркотиците.

На втория ден, Александър Панайотов от Националния фокусен център за наркотици и наркомании направи презентация на тема: „Ролята на организациите на гражданското общество за осъществяване на национална политика за наркотиците“, в която представи организацията на политиката за наркотиците в Република България, както и взаимодействието на институциите с гражданските организации за формиране на такава политика.

В края бе изразено желание за провеждане на нова среща по разгледаните въпроси, на която страните да посочат по какъв начин са си сътрудничили за оптимизиране на своите национални политики за наркотиците, вграждане на добри практики и/или изграждане на национални стратегии и насоки в тази област.