На 3 Май в София се проведе среща на Националните координатори по наркотиците на държавите членки на ЕС в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС. Срещата се проведе под надслов „Превенция и терапевтично лечение на употребата и злоупотребата с нови психоактивни вещества“ и бе организирана съвместно от Министерство на вътрешните работи и Министерство на здравеопазването.

Срещата започна с встъпителни слова на Светлана Йорданова – заместник-министър на здравеопазването, Стефан Балабанов – заместник-министър на вътрешните работи.

Освен националните координатори за България Венда Зидарова и Цветан Панков и тези на страните от ЕС, на срещата взеха участие и Марика Фери, експерт от Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA), Стефан Йосифов – Национален институт по криминалистика, Стефан Бакалов – началник-отдел „Борба с наркотрафика“ на Митница Аерогара София, Васил Атанасов – началник на Токсикохимична лаборатория към Клиника по спешна токсикология (ВМА), представители на Национален център по наркомании, Национален фокусен център за наркотици и наркомании, превантивно-информационни центрове по проблемите на наркоманиите в страната и други експерти в сферата на наркотиците.

Обсъдени бяха възможностите за засилване на сътрудничеството между ангажираните институции и разработването на адекватен мултидисциплинарен подход в отговор на тенденциите на нелегалния пазар на „дизайнерски“ наркотици. Изтъкнато беше, че новите психоактивни вещества представляват специфична заплаха с международни измерения. Като ефективни стъпки бяха изведени доусъвършенстването на законодателствата на национално и европейско ниво, както и приемането на единно приложимо европейско законодателство за постигане на максимално гъвкав мониторинг върху тях. Акцент беше поставен върху активното партньорство в намирането на общи решения за постигане на ефективност и реални резултати.