С постановление на Министерски съвет №168/04.07.2019 г. за структурни промени в системата на здравеопазването Национален център по наркомании беше преобразуван чрез вливане в Национален център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА).

Във връзка с това Министерство на здравеопазването прие Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния център по обществено здраве и анализи, обнародван в Държавен вестник, брой 82 от 18 октомври 2019 г. С този правилник е създадена нова дирекция в НЦОЗА „Психично здраве и превенция на зависимостите“, която ще изпълнява функциите и задачите, които досега са били изпълнявани от Национален център по наркомании. Към дирекцията са създадени 3 отдела: „Психично здраве“, „Зависимости“ и „Национален фокусен център“.

Национален фокусен център за наркотици и наркомании запазва досегашните си функции. Съгласно Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния център по обществено здраве и анализи, те са:

– осъществява методическа подготовка, ръководство и контрол, както и координация при изграждането и функционирането на национална публична информационна система по проблемите, свързани с наркотиците;

– изпълнява функциите на национално звено за връзка, координация и сътрудничество с Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA) и с Европейската мрежа за информация в областта на наркоманиите (REITOX);

– осъществява сътрудничество с чуждестранни и международни институции в областта на изследователската практика и функционирането на националните и международните публични информационни системи по проблемите, свързани с наркотиците;

– инициира, организира, възлага, контролира, подпомага и развива научноизследователска дейност в съответствие с актуалната европейска практика, която обхваща теоретични и приложни изследвания в областта на употребата на наркотици и психоактивни вещества в България;

– събира, класифицира, обработва, съхранява, анализира и разпространява информация, свързана с наркотиците и наркоманиите;

– изготвя и внася за одобряване в Националния съвет по наркотичните вещества национален доклад по проблемите, свързани с наркотиците в България;

– осъществява дейности по функционирането и развитието на ключовите индикатори на Европейската информационна мрежа – употреба сред населението, проблемна употреба, инфекциозни заболявания, свързани с употреба на наркотици, смъртност, свързана с наркотици, търсене на лечение, свързано с употребата на наркотици, както и на системата за ранно предупреждение за нови психоактивни вещества;

– организира и контролира периодичното осъществяване на проучвания, ­оценки относно броя и структурата на проблемно употребяващите наркотични вещества в България в съответствие с актуалната европейска практика;

– организира и контролира периодичното осъществяване на специфични проучвания относно поведенчески характеристики на проблемно употребяващите наркотични вещества в България в съответствие с актуалната европейска практика;

– организира и контролира събирането на актуални данни относно броя на смъртните случаи, свързани с употребата на наркотични вещества и с нивото на смъртност сред употребяващите наркотици в България;

– организира, контролира и поддържа функционирането на информационна система за профила и характеристиките на лекуващите се по повод на употребата на наркотични вещества в България;

– организира, координира и подпомага функционирането на система за ранно предупреждение за нови психоактивни вещества в България.