НФЦ

На 27 и 28 май 2015 г. в гр. Габрово се проведе III Регионален обучителен семинар на тема: „Обществени отговори по намаляване търсенето на наркотици: състояние и практически насоки“.

Организатор бе Национален фокусен център с подкрепата на Община Габрово, а участие взеха представители на Превантивно-информационни центрове, Общински съвети по наркотични вещества и Местни комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни от градовете: Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Ловеч, Монтана и Плевен, както и представител на ОД на МВР – Габрово.

В рамките на семинара бяха засегнати въпроси от сферите на епидемиологията, превенцията, лечението и намаляването на здравните щети, социални аспекти, нови психоактивни вещества, методика на проучвания и на оценка на ефективността от превантивни дейности и др.

Срещата бе открита от г-жа Таня Христова, кмет на Община Габрово, инж. Климент Кунев – зам. кмет, Община Габрово и г-н Момчил Василев, ръководител на НФЦ. Обучението започна с въведение по темата от страна на г-н Момчил Василев – наркотични вещества, ситуацията в страната по отношение на употребата на наркотици.

Антония Банчева (старши експерт в НФЦ) представи данни относно превенция на употребата и злоупотребата с наркотици – реализирани превантивни дейности в България и ЕС, стандарти и ефективност на превантивните дейности.

Александър Панайотов (старши екстерт в НФЦ) представи данни относно лечение във връзка с употребата на наркотици и намаляване на здравните щети – видове лечение, профил на лекуващите се, информационна система.

Георги Шопов (експерт в НФЦ) запозна участниците със социалните аспекти на употребата на наркотици на местно ниво – практики в социалната политика по отношение на безработни, бездомни, маргинални групи и др.

Йорданка Стойнева (експерт в НФЦ) представи видове и количества нови психоактивни вещества, идентифицирани в България, класификация на веществата, механизма на функциониране на Националната система за ранно предупреждение за нови вещества, както и новата политика на ЕС в отговор на това предизвикателство.

Първият ден на семинара приключи с представяне от страна на Момчил Василев на развитие на проучванията в областта на намаляване на търсенето на наркотици на национално и на местно ниво – информационна система, състояние и обща методология на проучванията, ресурси.

Вторият ден на обучението бе посветен на практически занимания по отношение на оценка на ефективността на превантивните дейности и изграждане на информационна база данни.