НФЦ

На 22 и 23 октомври в гр. Банкя (в рамките на голяма София) се състоя ІІІ Национална работна среща на експертите по индикатора “Търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици” (TDI). Тази година темата на срещата беше: „Развитие на TDI – перспективи и насоки на Националната мониторигова информационна система за търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици”. Участваха голям брой ръководители или представители на различни лечебни програми и центрове от София, Пловдив, Бургас, Русе, Враца, Раднево. Г-н Луис Ройела от Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании (EMCDDA) беше специалният гост-лектор.

През първия работен ден бяха обсъдени актуалното състояние и развитието на TDI в Европа и България. Специалният гост г-н Луис Ройела от EMCDDA запозна присъстващите със състоянието и развитието на TDI в страните от Европейския съюз. Г-н Момчил Василев (директор на НФЦ) представи участието на България в европейския проект TDI, както и съпоставка на данните по отношение на търсенето на лечение във връзка с употреба на наркотици със страните от Европейския съюз.

Следващ акцент за деня бяха актуални методологически и организационни въпроси, свързани с развитието на TDI в България. Г-н Алeксандър Панайотов (НФЦ) представи данни от търсенето на лечение във връзка с употреба на наркотици в България за 2008 г.,  а г-н Момчил Василев – съдържателни и концептуални въпроси, свързани с развитието на TDI в България, в това число и идеи за бъдещето.

По-късно акцентът падна върху използването на Интернет и развитието на Националната мониторингова информационна система по търсенето на лечение във връзка с употреба на наркотици в България (И-МИС). Г-н Милен Вучев, уеб дизайнер и програмен изпълнител на И-МИС представи работата на системата.В края на първия работен ден бяха обсъдени някои проблеми и трудности след старта на И-МИС в България.

Вторият работен ден започна с презентация на Райна Илиева (НФЦ), която представи развитието на EWS (Система за ранно предупреждение за нови наркотици) в Интернет, както и връзката с TDI и нови вещества в системата. Г-н Луис Ройела (EMCDDA) запозна аудиторията с бъдещото развитие на TDI в страните от Европейския съюз, след което срещата премина към предложения и обсъждане за развитието на Интернет базираната версия на Националната мониторингова информационна система за търсенето на лечение във връзка с употреба на наркотици в България (И-МИС). Бяха обсъдени нови участници, подходи и методи за събиране на информацията, както и промени в структурата на въпросника свързани с добавяне на нови въпроси, проблеми при регистрирането на данните и начини за тяхното разрешаване, разширяване на възможностите за използване на системата и др.

В края на срещата към НФЦ беше формирана работна група от външни експерти за оказване на методическа и организационна помощ при решаването на актуалните въпроси, свързани с развитието на индикатора в България.

Почти всички участници изразиха задоволството си от организацията, програмата и качеството на събитието, като някои от изразените мнения за най-полезната част от проведения семинар бяха: „Презентациите и прякото участие в изработването на Мултисити формата”, „Практическата демонстрация за работа с програмния продукт и обсъждането на терминологията”, а сред препоръките може да бъде спомената: „Да бъдат канени хора от повече центрове. Да се популяризира TDI сред колегите в различни градове чрез посещения по места”  и др.