През тази година се навършват 20 години от създаването на Национален фокусен център за наркотици и наркомании (НФЦ).

Звеното е създадено в Националния център по наркомании със заповед на Министъра на здравеопазването на 12.02.2003 г., след решение на Националния съвет по наркотичните вещества (НСНВ) в края на 2002 г. Официалният документ (основни принципи и елементи при изграждането на НФЦ) е приет от Националния съвет по наркотичните вещества на 08.04.2003 г.

На четвърто заседание на НСНВ, състояло се на 21.12.2005 г., са приети методите за функциониране на НФЦ. С Постановление № 120/26.05.2006 г. е прието предложение за изменение на правилата на функциониране, целите и организацията на Национален център по наркомании, с което са установени функциите и структурата на НФЦ.

До есента на 2019 г. НФЦ е дирекция в Национален център по наркомании. След закриването на центъра, НФЦ се трансформира в отдел „Национален фокусен център“ към дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите“ в Национален център по обществено здраве и анализи.

През 2003 г. НФЦ е включвал трима експерти, като първи ръководител на звеното е Момчил Василев.

НФЦ извършва методическа, научноизследователска, аналитична, експертно-консултативна и информационна дейност, и е официален партньор на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) от страна на Република България, както и участник в Европейската мрежа за информация в областта на наркоманиите (REITOX).

Основният предмет на дейност на НФЦ включва методическа подготовка и контрол, събиране, оценка и класифициране, обработване, съхраняване, анализ и разпространение на информация в областта на търсенето и предлагането на наркотици в Република България, политиката и обществения отговор на ситуацията в тази област.

Всяка година НФЦ изготвя Годишен доклад по проблемите, свързани с наркотиците и наркоманиите, който се утвърждава от Национален съвет по наркотичните вещества. През последните години издава и Годишен информационен бюлетин с основни данни относно употребата на психоактивни вещества, търсенето и предлагането на наркотици, както и обществения отговор в България.

От 2007 г. НФЦ поддържа Карта на възможностите за лечение в България. Тя е част от дейността на НФЦ по развитие на индикатора „Търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици“.

През 2009 г. е разработена интернет базирана електронна версия на националната система за търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици (И-МИС), която дава възможност на лечебните центрове да попълват на информация за всеки потърсил лечение за проблеми с наркотици.

През 2014 г. е разработена интернет система за мониторинг на публикациите в областта на наркотиците и наркоманиите. Дейността се осъществява с помощта на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.

Като официален представител на България в Европейската мрежа за информация в областта на наркоманиите (REITOX) НФЦ развива 5-те ключови епидемиологични индикатора за събиране на информация на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) и поддържа Националната система за ранно предупреждение за нови психоактивни вещества и нови начини за употреба на наркотици (EWS). Във връзка с това направление от дейността си НФЦ е длъжен да събира информация за над 1500 показателя, които са сравними на европейско ниво. Заедно с това НФЦ е основен доставчик на информация в тази област за Световната здрава организация (WHO) и Службата за борба срещу наркотиците и престъпността на ООН (UNODC).

За последните 20 години НФЦ е инициирал и осъществил повече от 200 национални и регионални проучвания в областта на наркотиците и наркоманиите.

Днес в своята дейност Национален фокусен център за наркотици и наркомании си сътрудничи с близо 150 партньори – министерства, ведомства, организации, центрове и експерти. Осигурява информация за Европейския доклад за наркотиците на EMCDDA, Световния доклад за наркотиците на UNODC, а на национално ниво – за Годишния доклад за състоянието на здравето на гражданите и оценка на изпълнението на Националната здравна стратегия.

От средата на 2017 г. ръководител на НФЦ е Александър Панайотов, доктор по социология.

Ръководителят на НФЦ е член на Националния съвет по наркотичните вещества и член на Експертния съвет по чл. 14 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Той участва в изготвянето на Националната стратегия за борба с наркотиците и дава становища като част от експертни работни групи в областта на наркотиците и наркоманиите.

Амбицията на НФЦ в бъдеще е насочена към изграждане на електронен модул с данни по основните индикатори и показатели. Модулът ще предоставя информация за настоящата ситуация, за тенденциите, а също и международни сравнения между националните данни и тези на европейско и световно ниво.