REITOX

В периода 15-17.11.2021 г. в Лисабон, Португалия, се проведе 65-та работна среща на ръководителите на национални фокусни центрове от Европейската мрежа за информация в областта на наркоманиите (REITOX). Тя се проведе в хибриден формат – представители на 18 от страните бяха на място в Лисабон, а останалите 11 (както и представителя на Европейската комисия) – се включиха онлайн. Това беше първата среща сред началото на пандемията от COVID-19 от март 2020 г., която бе организирана присъствено от Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA).

През първия ден, на предварителната среща на страните от мрежата REITOX, беше проведено гласуване за нова говорител на Националните фокусни центрове. За такъв беше избрана Йоана Иасеми (ръководител на НФЦ Кипър), която замени безспорно една от най-добрите говорители, които е имала Мрежата досега Лиз Гримо (ръководител на НФЦ Белгия).

Същинската среща започна с изявление на директор на EMCDDA Алексис Гусдил, в което той представи новия бизнес модел на Агенцията. Идеята му е събирането на информацията в областта на наркотиците и наркоманиите в голяма степен да бъде обвързана със задоволяване на нуждите на тези, които търсят такава информация.

На срещата беше обърнато внимание за услугата, която се ползва от EMCDDA през последните 2 години за машинен превод на изготвените материали, предоставена от Преводаческия център на органите на ЕС. Според Агенцията тази услуга ще е от голяма полза при извършване на преводите на повече от 20 езика в рамките на мрежата REITOX, тъй като може да използва заложените машинно преводи, осъществени досега и би съкратило времето на човешко участие в тази дейност.

Последните публикации на EMCDDA са поредица от мини ръководства, насочени към отговорите на здравните и социалните последици от употребата на наркотици. По заявка може да бъде ползван машинен превод на тези публикации. До средата на ноември само 4 държави бяха направили такава заявка (вкл. 2 страни – България и Словения за целия пакет от ръководства). Очаква се през 2022 г. мини ръководствата да бъдат отпечатани на български език.

През втория ден от срещата акцентът падна върху новия пакет за докладване от страните 2022 г. Очаква се да бъдат направени промени в някои от Стандартните таблици (ST1, ST12), както и да бъде изработена нова таблица „Превенция“. Преди няколко години в пакета за докладване съществуваха Структурирани въпросници по тази тема, но те бяха премахнати.

На предишните няколко срещи страните изразиха недоволство от това, че информацията, която предоставят чрез Workbooks, не се официализира от EMCDDA и служи по-скоро за насока при анализа по отделните индикатори. В тази връзка се предвиждат публикации по теми от Workbooks (Политика и законодателство в областта на наркоманиите, Превенция, Намаляване на вредите от употребата на наркотици, Пазари и престъпления, свързани с наркотици), които биха обогатили представата за ситуацията с наркотиците и наркоманиите в Европа и биха внесли допълнителна информация по индикатори и показатели, които не могат да бъда обхванати от Стандартните таблици (съдържащи информацията, която се предоставя в Статистическия бюлетин и Европейския доклад на EMCDDA).

В края на срещата българският принос в Агенцията по наркотиците и наркоманиите Румен Седефов и Теодора Грошкова, заедно с техния екип, представиха ситуацията с пазарите на наркотици и престъпността в Европа, като отличиха новата форма за представяне на положението с наркотици в Darknet – информационни табла с най-основната информация по тази тема, развитието на пазара на прекурсори и промените в политическата обстановка в Афганистан, които биха повлияли на глобалния пазар на наркотици, не само в Европа, но и в света.