В периода 21-23 ноември 2023 г. в Лисабон, Португалия, се проведе 69-та работна среща на ръководителите на национални фокусни центрове от мрежата REITOX (включваща 27-те страни от ЕС, Норвегия и Турция).

Както всеки път през първия ден се проведе предварителна среща на страните от мрежата REITOX (без участието на EMCDDA), на която се разисква предстоящия дневен ред и евентуална позиция, която участниците биха застъпили пред агенцията. Представя се участието на страните в отделни проекти, настъпили промени в организацията на работа или структурата на центровете.

През тази година основна тема беше дейността на създадените работни групи с експерти от националните фокусни центри във връзка с приетия през юли Регламент на Европейския парламент и на Съвета на ЕС за преструктуриране на EMCDDA в Агенция на ЕС по наркотиците (EUDA).

Специално внимание беше отделено на новата платформа Connect, която замества стария екстранет, като бяха представени основните й функции. До момента са регистрирани близо 300 потребители, но голяма част от тях са със слаба активност. Все още в платформата не е създадено пространство за информация по всеки един от ключовите епидемиологични индикатори, което би било от голяма полза за експертите, работещи по тези индикатори.

Първият ден от редовната среща (на 21 ноември) започна с представяне пред EMCDDA на случилото се от предварителната среща. Няколко страни (Португалия, Белгия, Франция, Словения, Люксембург, Литва, Хърватска, Австрия) запознаха присъстващите с актуални промени в организацията и работата на техните национални фокусни центрове.

След това бяха приети промени  по отношение на инструментите за докладване на информация през 2024 г. Те са свързани с добавяне в Стандартна таблица TDI на нови променливи във връзка с коморбидност на лица, търсещи лечение във връзка с употреба на наркотици, промени в Стандартна таблица 10b и Стандартна таблица 18, както и в DRID Протокол.

Андре Ноор от EMCDDA представи създадената фабрика за данни, която позволява на агенцията с лекота да извежда разпределения и графики по различните направления за събиране на информация, да прави сравнения между избрани страни и общо за Европа, като използва богатството от бази данни, формирано през последните три десетилетия.

Първата сесия от втория ден на срещата беше посветена на оценката на REITOX пътната карта за развитие. Първа такава оценка е правена през 2021 г. В началото на 2024 г. ще бъде извършена нова оценка, като ще бъде изпратен специален въпросник до страните. Очаква се първи резултати и препоръки да има през май 2024 г.

Три сесии от срещата бяха насочени към трите стълба на новия регламент за Агенция на ЕС по наркотиците (EUDA) – мониторинг, готовност и развитие на компетентност.

По отношение на първия стълб (мониторинг) Жоао Матиаш от EMCDDA представи нови проучвания и направления в събирането на информация, които агенцията предвижда през следващите години, като ЕС Барометър на наркотиците (на всеки две години), Европейско онлайн проучване за наркотиците (на всеки 2-3 години),  Европейско изследване за употребата на наркотиците сред студентите (на всеки 4 години), Проект за тестване на проби от коса за установяване на употреба на наркотици, проучвания на употребата на наркотици на фестивали и други места за забавление. Заедно с това продължава да се подпомага Европейски училищен изследователски проект за алкохол и други наркотици (ESPAD) и проучванията на отпадните води за оценка на употребата на наркотици.

Особен интерес предизвика представения от Литва пилотен проект за тестване на проби от коса за установяване на употреба на наркотици, проведено през лятото на тази година на 3 музикални фестивала в страната. Събрани са 109 проби, които са изпратени за изследване в лаборатория в Италия. Резултатите показват най-много наличие на MDMA (екстази) и кокаин (в 43 проби), тетрахидроканабинол (THC) (в 33 проби), кетамин (в 19 проби) и амфетамин (в 14 проби).

Унгария представи новосъздадената си система за търсене на лечение, която от 2025 г. вече ще предоставя информация по всички показатели, заложени в Протокол 3.0 на индикатор TDI, нещо което България прави от 2009 г.

По втория стълб (готовност) Ана Гайегос представи идеята, заложена в регламента, за формиране на мрежа от криминалистични и токсикологични лаборатории, които се занимават с криминалистични и токсикологични изследвания на наркотиците и вредите, свързани с наркотиците. Очаква се всяка страна от мрежата REITOX да определи до 3 лаборатории за национални представителни лаборатории. До средата на ноември 2023 г. 60 лаборатории от 18 страни бяха попълнили специален въпросник, насочен към техните възможности за включване в мрежата. Нашият фокусен център беше посредник този въпросник да достигне до 3-те най-големи лаборатории в нашата страна, които ще бъдат и предложени за представители в мрежата.

По третия стълб (развитие на компетентност) беше представена дейността на двете работни групи по това направление, както и обратната връзка на 21 от страните (вкл. България) за възможностите в инициирането на проучвания в областта на наркотиците и наркоманиите. Стана ясно, че в Европа 8 страни (вкл. България) поддържат интерактивни карти, предоставящи информация за възможностите за лечение на лица, употребяващи наркотици. У нас такава карта се поддържа от 2007 г.

През 2023 г. за първи път Европейският доклад за наркотиците е представен в нов модулен дигитален формат, като се предлагат иновативни начини за достъп до съдържанието и за взаимодействие с него. Според представените данни на срещата, вариантът на доклада, преведен на български език е на 8 място от всички 25 езика на Европейския съюз.

Последният ден от срещата беше определен за т. нар. „златен час“, в който страните от REITOX определят темите за обсъждане. Заедно с това бяха представени подготвителните действия, свързани с най-голямата конференция в областта на наркотиците и наркоманиите в Европа – Lisbon Addictions. През следващата година тя ще се проведе в периода 23-25 октомври 2024 г.

Продължава сертифицирането на националните фокусни центрове. До края на годината се очаква през процедурата да са минали 11 национални фокусни центрове (Австрия, Гърция, Ирландия, Кипър, Словения, Франция, Естония, Хърватска, Белгия, Италия и Нидерландия). Съгласно новия регламент за създаване на Агенция по наркотиците всички национални фокусни центрове трябва преминат задължително сертифициране до 03 юли 2026 г. Към момента България не би трябвало да има проблем да сертифицира НФЦ с оглед на това, че се изпълняват всички минимални задължения към EMCDDA.

В края, в срещата се включи и директорът на EMCDDA Алексис Гусдил, който направи презентация, насочена към изграждането на новата Агенция на ЕС по наркотиците.