За НФП

За НФЦ

Националният фокусен център (Focal Point) за наркотици и наркомании е създаден с решение на Националния съвет по наркотичните вещества и със заповед на Министъра на здравеопазването, в изпълнение на Националната стратегия за борба срещу наркотиците 2003 – 2008 г.

Ангажираме се да подобрим информационните системи в областта на наркотиците с цел улесняване на координацията и отчетността на национално ниво. … ще създадем интегрирано звено – Focal Point (намаляване на търсенето и предлагането), което ще може да предоставя данни съгласно стандартите на EMCDDA. Националното координиращо звено /Focal Point/ ще бъде разположено в Националния център по наркомании към Министерство на здравеопазването.

… 7.3 Информационна система в областта на наркотиците / Focal Point, Националната стратегия за борба срещу наркотиците 2003 – 2008 г.

НФЦ е базиран в Националния център по наркомании до края на август 2019 г., а след това вече е отдел към Национален център по обществено здраве и анализи. Звеното извършва методическа, научноизследователска, аналитична, експертно-консултативна и информационна дейност, и е официален партньор на Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) от страна на Република България, както и участник в Европейската мрежа за информация в областта на наркоманиите (REITOX).

Основният предмет на дейност на НФЦ включва методическа подготовка и контрол, събиране, оценка и класифициране, обработване, съхраняване, анализ и разпространение на информация в областта на търсенето и предлагането на наркотици в Република България, политиката и обществения отговор на ситуацията в тази област.

НФЦ работи по информационното осигуряване на дейността на НСНВ и формирането на държавната политика по отношение на наркотиците и наркоманиите. НФЦ осъществява методическа подготовка, ръководство и контрол, както и координация при изграждането и функционирането на национална публична информационна система по проблемите, свързани с употребата на наркотици. НФЦ осъществява национална координация на изследванията, свързани с употребата на наркотични вещества и последиците от нея.


ПРАВИЛА
за функциониране на Националния фокусен център (Focal Point)
за наркотици и наркомании

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тези Правила засягат въпросите на статута, предмета на дейност, основните функции, структурата, управлението и финансирането на Националния фокусен център (Focal Point) за наркотици и наркомании, наричан по-нататък “НФЦ”.

Чл. 2. Правилата са съобразени със:

1. Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн. ДВ. бр.30 от 2 Април 1999г.);

2. Националната стратегия за борба с наркотиците 2003-2008 (приета от Министерски съвет на 20.02.2003 г. с Протокол № 8);

3. Плана за действие към Националната стратегия за борба с наркотиците 2003-2008 (приет от Министерски съвет на 24.04.2003 г. с Протокол № 18);

4. Постановление № 256 от 20 септември 2004 г. за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества, приет с Постановление № 10 на Министерския съвет от 2001 г. (обн. ДВ, бр. 86 от 1 октомври 2004 г.);

5. Правилник за функциите, задачите и устройството на Националния център по наркомании (обн. ДВ, бр. 29 от 27 март 2001 г.);

6. Основни принципи и елементи при изграждането на Националния Фокал Пойнт (приети от Националния съвет по наркотичните вещества на 08.04.2003 г.).

ПРАВЕН СТАТУТ

Чл. 3. (1) Националният Фокусен център (Focal Point) за наркотици и наркомании (НФЦ) е създаден с решение на Националния съвет по наркотични вещества и със заповед на Министъра на здравеопазването, като част от изпълнението на Националната стратегия за борба с наркотиците (2003 – 2008 г.).

(2) НФЦ е разположен и е част от структурата на Националния център по наркомании.

(3) При изпълнение на функциите си на официален партньор на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании (EMCDDA) в Лисабон от страна на Република България, на участник в Европейската мрежа за информация в областта на наркоманиите (REITOX), както и на звено, ангажирано в изпълнението на Националната стратегия за борба с наркотиците НФЦ е на пряко подчинение на министъра на здравеопазването.

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 4. (1) НФЦ извършва методическа, научноизследователска, аналитична, експертно-консултативна и информационна дейност.

(2) Основният предмет на дейност на НФП включва методическа подготовка и контрол, събиране, оценка и класифициране, обработване, съхраняване, анализ и разпространение на информация в областта на търсенето и предлагането на наркотици в Република България, политиката и обществения отговор на ситуацията в тази област.

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

Чл. 5. (1) НФЦ осъществява методическа подготовка, ръководство и контрол, както и координация при изграждането и функционирането на национална публична информационна система по проблемите, свързани с употребата на наркотици.

(2) НФЦ работи по информационното осигуряване на дейността на НСНВ и формирането на държавната политика по отношение на наркотиците и наркоманиите.

Чл. 6. (1) НФЦ представя Република България в работата на Европейския център за мониторинг на наркотици и наркомании (EMCDDA) в Лисабон, в Европейската мрежа за информация в областта на наркоманиите (REITOX), като участва в техни дейности.

(2) НФЦ осъществява сътрудничество с чуждестранни и международни институции в областта на изследователската практика и функционирането на националните и международни публични информационни системи по проблемите, свързани с употребата на наркотици.

(3) Международното сътрудничество се осъществява чрез съвместни изследователски проекти, съвместни научно-методически, научно-приложни и информационни дейности с партниращи институции, обмен на информация и технологии в областта на наркотиците и наркоманиите, членство в международни организации и сдружения в предмета на дейност на НФЦ.

Чл. 7. (1) НФЦ развива, подпомага и инициира научноизследователска дейност, която обхваща теоретични и приложни изследвания в областта на употребата на наркотици и психоактивни вещества в България, нейната социална база и последици.

(2) НФЦ осъществява национална координация на изследванията, свързани с употребата на наркотични вещества и последиците от нея.

Чл. 8. Информационно-аналитичната дейност на НФЦ включва методическа подготовка, събиране, класифициране, обработване, съхраняване, анализ и разпространение на информация, необходима за формирането и осъществяването на национална политика по отношение на наркотиците и наркоманиите.

Чл. 9. С експертната си дейност НФЦ подпомага изграждането и развитието на националната информационна система по проблемите, свързани с употребата на наркотици, както и  вземането на решения, свързани с формирането и осъществяването на национална политика по отношение на наркотиците и наркоманиите.

Чл. 10. НФЦ представя резултати от проучвания или други източници на информация, методически и експертни помагала в областта на информационните технологии, научните изследвания и подходи, както и други издания в сферата на предмета на дейност.

Чл. 11. НФЦ разпространява сред експерти и заинтересовани институции, физически и юридически лица, доклади, анализи и друга специализирана информация в областта на наркотиците.

СТРУКТУРА

Чл. 12. (1) В съответствие с предмета на дейност и основните функции, НФЦ развива дейността си чрез постоянен щатен състав и извънщатни външни сътрудници.

(2) Постоянният щатен състав се състои от: ръководител, експерти-координатори в различни тематични области и технически сътрудник.

(3) За извършването на определени дейности и конкретни задачи, които не могат да бъдат покрити от постоянния щатен състав, временно могат да се привличат външни експерти / сътрудници, чиито труд може да бъде безвъзмезден или заплащан.

(4) При осъществяване на основната си дейност НФЦ ползва капацитета на административно-помощния блок на НЦН.

Чл. 13. (1) Към НФЦ се изграждат дългосрочно действащи експертно-консултативни групи в различни тематични области.

(2) Експертно-консултативните групи включват специалисти от различни институции и се състоят от ръководител (координатор) и членове.

Чл. 14. (1) При наличие на конкретна необходимост НФЦ може да създададе Експертен съвет, включващ представители на различни институции.

(2) Експертен съвет към НФЦ включва: ръководителите на постоянните експертно-консултативни групи, по още един член от тези групи, излъчен от членовете им, и други експерти, определени според конкретните нужди от ръководителя на НФЦ.

(3) Експертният съвет към НФЦ има експертно-консултативни функции.

Приети на четвърто редовно заседание на Националния съвет по наркотичните вещества на 21.12.2005 г. 


ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ЕЛЕМЕНТИ
при изграждането на Национален Фокусен център
(Фокал пойнт) в областта на наркотиците и наркоманиите

СТАТУТ

Националният Фокусен център – Фокал пойнт – в областта на наркотиците и наркоманиите (НФП) е функционално звено, създадено с решение на Националния съвет по наркотични вещества и със заповед на Министъра на здравеопазването като част от изпълнението на Националната стратегия за борба срещу наркотиците (2002 – 2007 г.).

НФП е ситуиран в Националния център по наркомании и е на пряко подчинение на министъра на здравеопазването. НФП е официалният партньор на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании (EMCDDA) в Лисабон от страна на Република България, както и участник в Европейската мрежа за информация в областта на наркоманиите (REITOX).

ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

НФП извършва информационно-аналитична, научноизследователска, експертно-консултантска и издателска дейност.

Основният предмет на дейност на НФП включва:

в областта на:

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ

Методическа подготовка и ръководство, както и текуща координация при изграждането на национална информационна система по проблемите, свързани с употребата на наркотици, както и при по-нататъшното й функциониране.

Информационно осигуряване на дейността на НСНВ и формирането на държавната политика по отношение на наркотиците и наркоманиите.

Представяне и участие в дейностите на Европейския мониторинг център за наркотици и наркомании (EMCDDA) в Лисабон от страна на Република България, както и в Европейската мрежа за информация в областта на наркоманиите (REITOX)

Осъществяване на национална координация на изследванията, свързани с употребата на наркотични вещества и последиците от нея.

Осъществяване на сътрудничество на договорна основа с чуждестранни и международни институции в областта на изследователската практика и функционирането на националните информационни системи по проблемите, свързани с употребата на наркотици.

Информационно-аналитичната дейност включва методическа подготовка, събиране, класифициране, обработване, съхраняване, анализ и разпространение на информация, необходима за формирането и осъществяването на национална политика по отношение на наркотиците и наркоманиите.

Научноизследователската дейност обхваща теоретични и приложни изследвания в областта на употребата на наркотици в България, нейната социална база и последици.

С експертната си дейност НФП подпомага изграждането и развитието на националната информационна система по проблемите, свързани с употребата на наркотици, както и  вземането на решения, свързани с формирането и осъществяването на национална политика по отношение на наркотиците и наркоманиите.

НФП осъществява издателска дейност, чрез която представя резултати от проучвания или други източници на информация, методически и експертни помагала в областта на информационните технологии, научните изследвания и подходи, както и други издания в сферата на предмета на дейност.

СТРУКТУРА НА НФП

В съответствие с предмета на дейност и основните функции, структурата на НФП (виж Приложение 1) включва:

– Постоянен щатен състав, в т.ч.:

– Постоянно действащи експертни групи по различни индикатори

– Временно привличани външни експерти / сътрудници по отделни задачи и дейности.

Работата на НФП ще бъде подпомагана от:

– Експертен съвет, включващ членове на постоянните експертни групи и други експерти;

– Обществен съвет с не толкова експертни, колкото обществено-представителни функции;

– Административно-помощен блок (неголям, за отделни услуги) от капацитета на НЦН.

МОДЕЛ НА ФУНКЦИОНИРАНЕ НА НФП

Динамичният модел на функциониране на НФП включва няколко последователни фази, които могат да бъдат изобразени чрез часовниковия принцип (виж Приложение 2):

  1. Заявка /Потребност за определена информация – може да бъде формално предявена заявка или по-общо изразяваща се потребност;
  2. Събиране на информация (включително проучване на ресурсите, методическа подготовка и контрол, и т.н.);
  3. Обработка на информацията (включително класифициране, техническа подготовка, съответна обработка, първичен анализ, и т.н.);
  4. Анализ на резултатите;
  5. Предоставяне / Разпространение на информацията (чрез доклади, анализи, информационни материали, чрез медии, Интернет, отпечатване и т.н.).

ЕТАПИ НА ИЗГРЖДАНЕ НА НФП

Институционално утвърждаване

Ресурсно осигуряване на функционирането на НФП

Фиксиране на съпътствуващите структури на НФП

Общо функционално и информационно укрепване на ФП

Развитие на основни информационни направления (система от епидемиологични данни относно употребата и злоупотребата с наркотични вещества)

1. Развитие на 5-те ключови индикатори на EMCDDA като основен елемент в настоящата структура на националната информационна система в областта на употребата на наркотици
Разпространение и начини на употреба на наркотични вещества сред общото население
формиране на  работна група
епидемиологични (социологически) изследвания на населението

Разпространение и характеристики на проблемната употреба на наркотици
формиране на  работна група
оценки на разпространението, на базата на: медицинска статистика; проучвания за търсенето на лечение; проучвания сред целеви групи – напр. наркомани

Инфекциозни заболявания, свързани с употребата на наркотици
формиране на  работна група
данни за разпространение на НІV-инфекции, Хепатит В и С сред инжекционно употребяващите наркотици

Умирания, свързани с употребата на наркотици и смъртност сред употребяващите наркотици
формиране на  работна група
статистика, основана на официални регистри за умиранията сред населението, и кохортни проучвания за смъртността сред употребяващите наркотици

Търсене на лечение във връзка с употребата на наркотици
формиране на  работна група
статистически данни от специализирани лечебни центрове относно търсенето на лечение

2. Организиране на специфични информационни дейности в областта на:

3. Информационно подпомагане на дейности по реализиране на Националната стратегия за борба срещу наркотиците (септември 2002 – септември 2007)

Установяване на система за разпространяване на обобщената информация от ФП

постоянна система от институции – адресати, т.е. институции, получаващи обобщената информация на ФП;

публикационна дейност;

информационни бюлетини;

работа с медиите;

WEB страница;

участие в други WEB страници.

ФИНАСИРАНЕ

Финансирането на НФП в областта на наркотиците и наркоманиите се осъществява чрез бюджета на Министерството на здравеопазването.

Приети на първо редовно заседание на Националния съвет по наркотичните вещества на 08.04. 2003 г.