Кюстендил Благоевград Перник Пазарджик Софийска област София Смолян Кърджали Пловдив Ловеч Видин Монтана Враца Хасково Плевен Велико Търново Русе Търговище Шумен Добрич Сливен Габрово Силистра Разград Варна Стара Загора Бургас Ямбол

„ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД

АДРЕС
5000 гр, Велико Търново, ул. „Бузлуджа”  № 1

УПРАВИТЕЛ
Д-р Крум Йорданов

ПРОГРАМИ
Програма за лечение с опиеви агонисти и агонист-ангонисти на лица, зависими към опиоиди - 40 места.
Програмата е дългосрочна, високо структурирана, високо прагова, високо селективна, споделя философията за намаляване на здравните вреди, но съдържа и засилен лечебен компонент, ориентиран към мултидимензионалният характер на зависимостите, съдържащ модули за интензивна индивидуална психотерапевтична работа, групова работа, индивидуално и фамилно консултиране, социална работа и психосоциална рехабилитация.
Водещи в програмата са принципите на водене на случай, екипна работа, организационна и терапевтична екипна супервизия, флексибилност на терапевтичната стратегия и прецизно формулиране на индивидуален лечебен план, базиран върху резултатите от цялостната оценка на случая, клиничната преценка и информираното съгласие на пациента.


Програма за психосоциална рехабилитация на зависимости - 20 места.   


ЕТАПИ НА ЛЕЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

 1. Фаза на интензивна стабилизация – в нея се установяват терапевтичните взаимоотношения между пациента и екипа., изготвя се индивидуален терапевтичен план и се определя ефективната доза на медикамента. Цели се общо медицинско стабилизиране на пациентите и е с продължителност 3 месеца.
 2. Фаза на обвързване и рехабилитация – завършване на медицинското стабилизиране и постигане на био-, психо-, и социално равновесие на стабилност в основните сфери на функциониране. Продължителността на фазата е около 12 месеца.
 3. Фаза на медицинско поддържане - поддържане на личен баланс, физическа и психическа стабилност на пациента, задържане и подобряване на постигнатата социална интеграция, Фазата по принцип е времево неограничена.
 4. Фаза на детоксификация  - не е задължителна, към нея се преминава при заявено желание от страна на пациента, наличие на солиден ресурс за справяне и нисък риск от възобновяване на употребата на наркотични вещества или при напускане на програмата от пациента по други причини.
 5. Фаза на подкрепа - при достигане на нулева доза.  Метадон пациентът продължава да получава подкрепа от Програмата в срок от 3-12 месеца, целяща поддържане на стабилен начин на живот и предотвратяване на рецидив.


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ЛЕЧЕНИЕТО

Продължителността на лечението е дългосрочна и се определя според индивидуалната оценка и терапевтичен план. Терапевтичните договори са основно с продължителност от една до три години с възможности за продължаване или съкращаване срока на лечение.


КРИТЕРИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В ПРОГРАМАТА

 1. Навършени 18 години
 2. Доказана зависимост към опиеви агонисти и/или агонисти/антагонисти по критериите на МКБ-10 (WHO, 1992)
 3. Редовна злоупотреба с наркотични вещества в продължение на 3 или повече години.
 4. Интравенозна употреба на опиата в продължение на минимум 1 година.
 5. Наличие на най-малко 3 опита за лечение в различни терапевтични програми без успех и трайно преустановяване на злоупотребата с наркотични вещества
 6. Валидни документи за самоличност.
 7. Постоянна адресна регистрация в гр. Велико Търново и други населени места с удобни транспортни връзки за ежедневно посещение на програмата.
 8. Липса на висящи наказателни/ съдебни дела.
 9. Наличие на семейна и/или друга подкрепяща среда с готовност и заявено желание за сътрудничество в терапевтичния процес.
 10. Възможност за ежедневно посещение на програмата.

С приоритет в Програмата се включват пациенти, при които са на лице някои от следните медицински показания: бременност, заразяване с вируса на СПИН, заболяване от Хепатит В и/или С.


ИЗПИСВАНЕ ОТ ПРОГРАМАТА

Изписването на пациенти от Програмата става планово при завършване на лечението с назначаване на съответна схема на редуциране за период от шест или повече месеца, административно поради грубо нарушаване правилата на Програмата или незадоволителни резултати от лечението, по желание на пациента или поради постъпване в контролирано заведение (следствена служба, затвор и т.н.)

Изписването административно поради нарушение правилата на Програмата става след 21 или 30-дневна детоксификация.

При административно изписване, лишаване от свобода или продължителна хоспитализация и др., пациентът се изписва след 21-дневна детоксификация, а при медицински индикации и за по-дълъг период.

При тежко нарушаване на правилата, изискващо незабавно изписване, екипът не осигурява намаляване на дозите.


БАЗА

Програмата е разположена в  амбулаторната база на „ЦПЗ В. Търново” ЕООД и разполага с два психиатрични кабинета, сестринска стая за раздаване на Метадон и съхранение на веществото, тоалетен възел, приемна и възможности за групова работа.
 


ЕКИП

Програма за лечение с опиеви агонисти и агонист-ангонисти на лица, зависими към опиоиди
Ръководител на програмата – д-р Крум Йорданов – психиатър – психотерапевт
Доктор-психиатър – д-р Дафин Ненов, д-р Петрова
Клиничен консултант – д-р Христов
Психолог – Елмира Парчева

Програма за психосоциална рехабилитация на зависимости
Лекар/Ръководител на програмата – Галина Симеонова
Клиничен консултант– д-р Христов,
Психиатри – д-р Янев
Медицинска сестра – м.с Пъдарева, м.с. Кръстева
Социален работник – Веселина Георгиева Димитрова
Психолог- Е. Парчевич

РАБОТНО ВРЕМЕ

понеделник – петък           08.00-13.30
                                            08.30-16.00 (Програма за психосоциална рехабилитация)

събота и неделя                08.00-13.00


ЗА КОНТАКТИ
тел./факс:
(062) 623 796 0878 59 38 95
                    (062) 625 697 (Програма за психосоциална рехабилитация)

e-mail: cpzvt@abv.bg      
             cpz.ppsr@abv.bg (Програма за психосоциална рехабилитация)       
             http://tcentarpzvt.com/