Функции на НФЦ

Съгласно Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националния център по обществено здраве и анализи, обнародван в Държавен вестник, брой 82 от 18 октомври 2019 г., Национален фокусен център за наркотици и наркомании има следните функции:

 • осъществява методическа подготовка, ръководство и контрол, както и координация при изграждането и функционирането на национална публична информационна система по проблемите, свързани с наркотиците;
 • изпълнява функциите на национално звено за връзка, координация и сътрудничество с Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) и с Европейската мрежа за информация в областта на наркоманиите (REITOX);
 • осъществява сътрудничество с чуждестранни и международни институции в областта на изследователската практика и функционирането на националните и международните публични информационни системи по проблемите, свързани с наркотиците;
 • инициира, организира, възлага, контролира, подпомага и развива научноизследователска дейност в съответствие с актуалната европейска практика, която обхваща теоретични и приложни изследвания в областта на употребата на наркотици и психоактивни вещества в България;
 • събира, класифицира, обработва, съхранява, анализира и разпространява информация, свързана с наркотиците и наркоманиите;
 • изготвя и внася за одобряване в Националния съвет по наркотичните вещества национален доклад по проблемите, свързани с наркотиците в България;
 • осъществява дейности по функционирането и развитието на ключовите индикатори на Европейската информационна мрежа – употреба сред населението, проблемна употреба, инфекциозни заболявания, свързани с употреба на наркотици, смъртност, свързана с наркотици, търсене на лечение, свързано с употребата на наркотици, както и на системата за ранно предупреждение за нови психоактивни вещества;
 • организира и контролира периодичното осъществяване на проучвания­оценки относно броя и структурата на проблемно употребяващите наркотични вещества в България в съответствие с актуалната европейска практика;
 • организира и контролира периодичното осъществяване на специфични проучвания относно поведенчески характеристики на проблемно употребяващите наркотични вещества в България в съответствие с актуалната европейска практика;
 • организира и контролира събирането на актуални данни относно броя на смъртните случаи, свързани с употребата на наркотични вещества и с нивото на смъртност сред употребяващите наркотици в България;
 • организира, контролира и поддържа функционирането на информационна система за профила и характеристиките на лекуващите се по повод на употребата на наркотични вещества в България;
 • организира, координира и подпомага функционирането на система за ранно предупреждение за нови психоактивни вещества в България.

Функции и правила на НФЦ при основаването му през 2003 г.