Създадена: Формално през 2024 г., наследявайки EMCDDA (създаден през 1993 г.)
Изпълнителен директор: Alexis Goosdeel (Белгия), от 2016 г.
Председател на Управителния съвет: Franz Pietsch (Австрия), от 2022 г.
Адрес: Cais do Sodre, 1249-289 Lisbon, Portugal
Тел.: (351) 211 210 200
Факс: (351) 218 131 711
info@euda.europa.eu
https://www.euda.europa.eu/

За EUDA

Агенцията на Европейския съюз по наркотиците (EUDA) е централният орган за незаконните наркотици в Европейския съюз. По-рано известна като EMCDDA, базираната в Лисабон агенция допринася за готовността на ЕС по отношение на наркотиците чрез действия, които предвиждат и предупреждават за опасности, като същевременно реагира на възникващи проблеми и се учи от най-добрите практики в областта, за да оцени ефективността на интервенциите.

Експертният опит на EUDA помага да се гарантира, че решенията на европейските и националните политици, професионалистите и практиците се основават на обективни и проверени факти, а не на идеология или морални и ценностни преценки. EUDA идентифицира важни заплахи, свързани с наркотиците, като помага на държавите от ЕС да бъдат по-добре подготвени да се справят с тях.


Мисия

Новата мисия на EUDA се фокусира върху приноса към готовността на ЕС за наркотиците чрез четири основни действия: предвиждане, предупреждение, реагиране и научаване.

Предвиждане: на бъдещи предизвикателства, свързани с наркотиците и техните последствия.
Предупреждение: в реално време за нови рискове от наркотици и заплахи за здравето и сигурността.
Реагиране: чрез подпомагане на ЕС и неговите държавичленки да засилят отговора си на явлението наркотици.
Научаване: улесняване на обмена на знания и обучение в целия ЕС за формиране на основани на доказателства политики и интервенции.

Стратегия

EUDA продължава да допринася за една по-здрава и по-сигурна Европа чрез по-добре информирана политика и практика в областта на наркотиците. За да постигне това, тя прилага мултидисциплинарен подход за предоставяне на качествени, навременни и сравними данни. Агенцията е необходимо да се адаптира към промените в областта на наркотиците, както и към наличните ресурси и нуждите на клиентите. Това наложи да се развие от предимно доставчик на информация в по-активна агенция, ориентирана към услугите.

Ценности

Служителите на EUDA са ангажирани с ЕС и неговите общи ценности, като четири са основните, които ръководят работата:

  • Научни постижения — напредък, базиран на доказателства, в основата на правилното вземане на решения и изследвания.
  • Почтеност и безпристрастност — работа професионално, обективно, безпристрастно, независимо и прозрачно.
  • Фокус върху клиента и ориентация към обслужването — предвиждане на променящите се нужди на клиентите и изготвяне на навременни и персонализирани материали, които да помогнат за предвиждане на нови заплахи и приемане на информирани политики.
  • Ефективност и устойчивост — приоритизиране на дейности, които доставят стойност, зачитат рентабилността и насърчават корпоративната устойчивост.

Клиенти

EUDA има следните основни клиенти:

  • Институции на Европейския съюз.
  • Лица, взимащи решения за политиките.
  • Професионалисти, работещи в областта на наркотиците.
  • Учени и изследователи.
  • Организации на гражданското общество, включително организации на хора, които употребяват наркотици и на общности, засегнати от употребата и продажбата на наркотици или престъпления, свързани с наркотици.

Управление

Управителният съвет е основният орган за вземане на решения в агенцията. Той има по един представител от всяка страна от ЕС, Норвегия и Турция, двама от Европейската комисия и двама независими експерти, избрани от Европейския парламент. Подкрепя се от Изпълнителен съвет и Бюджетна комисия. Изпълнителният директор на EUDA е законният представител на агенцията и се отчита пред Управителния съвет.

Агенцията концентрира работата си там, където може да осигури максимална добавена стойност. Тя е в съответствие с правилата за добро управление и кодексите на поведение на ЕС, вариращи от добро административно поведение и прозрачност до защита на данните и избягване на конфликти на интереси. Редовните външни оценки осигуряват независима проверка на работата на агенцията.

Иновации

Иновациите са от съществено значение, ако EUDA иска да върви в крак с революционните промени в степента и характера на проблема с наркотиците и в света, в който живеем. Агенцията търси творчески, интердисциплинарни и съвместни решения за съвременните предизвикателства, пред които е изправена. Това може да бъде постигнато чрез добавяне на възможности за наблюдение и допълване на рутинното събиране на данни с информация от разширяващ се набор от водещи източници, предоставяйки по-навременни и широкообхватни анализи. В епоха, в която дигиталната трансформация става жизненоважна за организациите, за да доставят стойност на заинтересованите страни, агенцията се стреми към използването на нови технологии за бизнес оптимизация и комуникация.

Източник: EUDA


Някои по-основни децентрализирани агенции на ЕС:

CedefopEuropean Centre for the Development of Vocational Training (Европейски Център за развитие на професионалното обучение)
EUROFOUNDEuropean Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Европейска фондация за подобряване на живота и условията на работа)
EEAEuropean Environment Agency (Европейска агенция по околната среда)
ETFEuropean Training Foundation (Европейска фондация за обучение)
EMCDDAEuropean Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (Европейски център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите)
EMEAEuropean Agency for the Evaluation of Medicinal Products
OHIMOffice for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)
EU-OSHAEuropean Agency for Safety and Health at Work
CPVOCommunity Plant Variety Office
CdTTranslation Centre for the Bodies of the European Union
EUMCEuropean Monitoring Centre on Racism and Xenophobia
EAREuropean Agency for Reconstruction
EFSAEuropean Food Safety Authority 
EMSAEuropean Maritime Safety Agency 
EASAEuropean Aviation Safety Agency