Интерактивна карта

Търсещите лечение във връзка с употребата на наркотици могат да ползват Карта на възможностите за лечение в България.

Тя е част от дейността на НФЦ по развитие на индикатора „Търсене на лечение във връзка с употреба на наркотици“ в сътрудничество с Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA) и при изработването й е използвана информация от предишния Интернет каталог на лечението, както и такава, събирана в рамките на регулярни проучвания на търсенето и предлагането на лечение в България.

Програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти (Метадонови програми)

Резиденциални и нерезиденциални програми за психосоциална рехабилитация

Програми за намаляване на вредите от употреба на наркотични вещества

Програми за превенция на употребата на наркотични вещества

ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

ОБЛАСТ БУРГАС

ОБЛАСТ ВАРНА