Според информация на Националния институт за злоупотреба с наркотици (NIDA) на САЩ, през 2021 г. е отчетен рекорден брой починали (106699) в страната във връзка с употреба на наркотици. Това е увеличение с повече от 16% спрямо предишната година (91 799), повече от 2 пъти спрямо 2015 г. (52 404) и над 6 пъти спрямо началото на века (17 415 през 2000 г.).

NIDA ежегодно се позовава на данни от Националния център по здравна статистика (NCHS) и центровете за контрол и превенция на заболяванията, които събират информация за смъртните случаи, свързани с употреба на наркотици, обикновено касаещи фатално предозиране.

Над 2/3 от починалите през 2021 г. са мъже, като увеличението спрямо нивото от 2015 г. е по-голямо при мъжете (2,3 пъти), отколкото при жените (1,7 пъти).

Брой смъртни случаи от предозиране с наркотици в САЩ
в периода 1999 – 2021 г. (по пол)

Източник: Национален институт за злоупотреба с наркотици (NIDA)

През 2021 г. в най-голяма степен починалите са във връзка с употреба на опиоиди (80 411), като увеличението спрямо 2015 г. (33 091) е 2,4 пъти. Над 70% от починалите са мъже, като увеличението спрямо 2015 г. е по-голямо при мъжете (2,6 пъти), отколкото при жените (2,1%).

87,8% (или 70 601) от случаите с опиоиди се отнасят за починали вследствие на употреба на синтетични опиоиди, различни от метадон (предимно фентанил).

Брой смъртни случаи от предозиране с опиоиди в САЩ
в периода 1999 – 2021 г. (по пол)

Източник: Национален институт за злоупотреба с наркотици (NIDA)

Малко над 1/5 (или 16 706) от случаите с опиоиди се отнасят за починали вследствие на употреба на предписани опиоиди (метадон, оксикодон, хидрокодон, кодеин). Предполага се, че опиоидната епидемия в САЩ в началото на века е стартирала именно с широката употреба на предписани опиоиди. През последните години предозирането с тях запазва стабилни нива, като нараства с едва 9,3% за периода 2015 – 2021 г.

Заедно с това се отчита намаляваща тенденция по отношение на предозирането с хероин – с повече от 40% за периода 2016 – 2021 г. През последната година само 13% (или 9 173) от случаите на предозиране с опиоиди се дължат на употреба на хероин.

След опиоидите, най-много починали в САЩ от предозиране с наркотици се отчитат във връзка с употреба на стимуланти (50,1%, или 53 495). От тази група наркотици най-много смъртни случаи са причинили психостимулантите (32 537). Тук се включват предимно метамфетамините, като увеличението на починалите за периода 2015 – 2021 г. е 5,7 пъти. Отново то се отнася в по-голяма степен при мъжете (5,9 пъти), отколкото при жените (5,3 пъти).

Всеки четвърти смъртен случай (24 486) в САЩ във връзка с предозиране от наркотици през 2021 г. е свързан с употреба на кокаин.

Брой смъртни случаи от предозиране с наркотици в САЩ
в периода 1999 – 2021 г. (по видове наркотици)

Източник: Национален институт за злоупотреба с наркотици (NIDA)

В най-малка степен смъртните случаи от предозиране с наркотици в САЩ са свързани с употреба на бензодиазепини (12 499) и антидепресанти (5 859) – съответно увеличението на починалите за периода 2015 – 2021 г. е 42% и 20%.

Рекордното нарастване на смъртните случаи от предозиране с наркотици в САЩ през последните години буди значително безпокойство и предполага решителни ответни мерки за справяне с проблема, включително и преосмисляне на политиката на страната в тази област.

База данни за периода 1999 – 2021 г. (.xlsx)

Източник на информация: Национален институт за злоупотреба с наркотици (NIDA)
https://nida.nih.gov/research-topics/trends-statistics/overdose-death-rates