Днес Агенцията на Европейския съюз по наркотиците (EUDA) официално започва работа в Лисабон, заменяйки Европейския център за мониторинг на наркотиците и наркоманиите (EMCDDA). Развитието е резултат от законодателството, което влиза в сила днес, преразглежда мандата и името на EMCDDA и официално създава EUDA. С нови инструменти и компетенции EUDA ще играе ключова роля в укрепването на отговора на ЕС на възникващите предизвикателства за здравето и сигурността, породени от незаконните наркотици.

Защо нова агенция?

След външна оценка на EMCDDA през януари 2022 г. Европейската комисия призова за по-широка и по-активна компетентност на агенцията, за да й помогне да се справи с новите предизвикателства, породени от все по-сложния феномен на наркотиците и появата на мощни нови вещества. Законодателният процес на ЕС приключи през юни 2023 г., поставяйки EMCDDA на едногодишен преходен курс към превръщането му в EUDA.

Нови услуги

Крайната цел на EUDA е да засили готовността на Европейския съюз по отношение на наркотиците. Работата му ще бъде организирана около четири взаимосвързани категории услуги:

  • Предвиждане: Подпомагане на ЕС и неговите държави членки да предвидят бъдещи предизвикателства, свързани с наркотиците, и техните последствия.
  • Предупреждение: Издаване на предупреждения в реално време за нови рискове от наркотици и заплахи за здравето и сигурността.
  • Реагиране: Подпомагане на ЕС и неговите държави членки да засилят отговорите си на явлението наркотици.
  • Научаване: Улесняване на обмена на знания и обучение в целия ЕС за основани на доказателства политики и интервенции в областта на наркотиците.

Нови механизми

За да се гарантира готовността на ЕС в областта на наркотиците, бяха създадени нови механизми, включително:

  • Европейска система за предупреждение за наркотици, която ще издава предупреждения, когато на пазара се появят сериозни рискове, свързани с наркотиците. Това допълва съществуващата система на ЕС за ранно предупреждение (EWS) за нови психоактивни вещества.
  • Европейска система за оценка на заплахите, която ще подобри начина, по който ЕС се подготвя за и реагира на възникващи или потенциални заплахи за здравето и сигурността.
  • Европейска мрежа от криминалистични и токсикологични лаборатории, която ще насърчава обмена на информация относно новите тенденции и ще обучава национални токсиколози и съдебни експерти по наркотици.

От 4 до 5 юли EUDA е домакин на учредителното заседание на Управителния съвет, председателствано от д-р Франц Питч (Австрия). Това закрито събитие ще събере за първи път официално номинираните членове на борда, за да вземат ключови институционални решения, свързани с новия регламент на EUDA. Представител за България е директорът на Дирекция „Психично здраве и превенция на зависимостите“ към НЦОЗА д-р Захари Зарков.

Управителният съвет ще приеме своя процедурен правилник и ще избере членове на Изпълнителния съвет и бюджетния комитет. Той също така ще назначи членове на Научния комитет на EUDA и ще одобри списък от експерти за оценка на риска от новите психоактивни вещества. Списък на националните фокусни центрове на EUDA (и техните ръководители) и на националните представителни лаборатории, назначени в мрежата на EUDA от криминалистични и токсикологични лаборатории, също ще бъде представен на Борда. Звеното, което и занапред ще изпълнява функцията на национален фокусен център за наркотици и наркомании за България към EUDA ще бъде отдел „Национален фокусен център“ към НЦОЗА.

Източник: Прессъобщение на EUDA