Всяка година в навечерието на Международния ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на наркотици (26 юни), който през 2024 г. мина под надслова „Инвестирайте в превенцията“, Службата на ООН за наркотиците и престъпността (UNODC) публикува Световния доклад за наркотиците. 

През тази година докладът предлага изобилие от данни и анализи, като включва няколко елемента, пригодени за различни аудитории.

  1. Специални теми, представляващи интерес.
  2. Ключови констатации и заключения.
  3. Актуални въпроси, свързани с наркотиците.
  4. Модели и тенденции на пазара на наркотици.

Уеб базираният модул за модели и тенденции на пазара на наркотици съдържа най-новия анализ на глобални, регионални и подрегионални оценки и тенденции в търсенето и предлагането на наркотици в удобен за потребителя, интерактивен формат, поддържан от графики, инфографики и карти. Изданието „Ключови констатации и заключения“ предоставя преглед на избрани констатации от анализа, представен в модула „Модели и тенденции на пазара на наркотици“ и тематичното издание „Актуални въпроси, свързани с наркотиците“, докато „Специални теми, представляващи интерес“ предлага рамка за основните изводи и политически последици които могат да бъдат извлечени от новата информация.

Освен че предоставя задълбочен анализ на ключовите развития и нововъзникващите тенденции на избрани пазари на наркотици, „Актуални проблеми, свързани с наркотиците“ разглежда няколко други развития от политическо значение. Изаднието започва с поглед върху забраната на талибаните от 2022 г. върху отглеждането, производството и трафика на наркотици в Афганистан и нейните последици както в страната, така и на транзитните и целевите пазари на други места. Това е последвано от глава в доклада, разглеждаща сближаването на трафика на наркотици и други дейности и как те засягат естествените екосистеми и общности в Златния триъгълник в Югоизточна Азия. Оценява се също така степента, в която производството и трафикът на наркотици са свързани с други незаконни икономики, които поставят под въпрос върховенството на закона и подклаждат конфликти. Друга глава анализира как динамиката на търсенето и предлагането на синтетични наркотици варира, когато се вземат предвид полът и възрастта на участниците на пазара. Публикацията продължава с актуализация на регулаторните подходи и въздействието на легализацията върху пазара на немедицински канабис в различни страни и преглед на благоприятната среда, която осигурява широк достъп до неконтролирани, „квазитерапевтични“ и немедицинска употреба на психеделични вещества. И накрая, изданието предлага многоизмерна рамка за правото на здраве в контекста на употребата на наркотици; тези измерения включват наличност, достъпност, приемливост, качество, недискриминация, нестигматизация и участие.

Световният доклад за наркотиците за 2024 г. е насочен не само към насърчаване на по-голямо международно сътрудничество за противодействие на въздействието на световния проблем с наркотиците върху здравето, управлението и сигурността, но и към подпомагане на държавите членки при предвиждането и справянето със заплахите, породени от пазарите на наркотици, и смекчаването на последствията от тях.

ОСНОВНИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ДОКЛАДА

Появата на нови синтетични опиоиди и рекордното предлагане и търсене на други наркотици усложни въздействието на световния проблем с наркотиците, което доведе до нарастване на разстройствата, свързани с употребата на наркотици и вредите за околната среда.

„Производството, трафикът и употребата на наркотици продължават да изострят нестабилността и неравенството, като същевременно причиняват неописуема вреда на здравето, безопасността и благосъстоянието на хората“, каза Гада Уали, изпълнителен директор на UNODC. „Трябва да предоставим основани на доказателства лечение и подкрепа на всички хора, засегнати от употребата на наркотици, като същевременно следим внимателно пазара на незаконни наркотици и инвестираме много повече в превенцията.“

Броят на хората, които употребяват наркотици, е нараснал до 292 милиона през 2022 г., което е увеличение с 20 процента за 10 години. Канабисът остава най-широко употребяваният наркотик в света (228 милиона потребители), следван от опиоидите (60 милиона потребители), амфетамините (30 милиона потребители), кокаинът (23 милиона потребители) и екстази (20 милиона потребители).

Нитазените (група синтетични опиоиди, които могат да бъдат дори по-мощни от фентанил) наскоро се появиха в някои по-високо развити страни, което доведе до увеличаване на смъртните случаи от свръхдоза.

Въпреки че приблизително 64 милиона души по света страдат от разстройства, свързани с употребата на наркотици, само един на всеки 11 е на лечение. Жените имат по-малък достъп до лечение, отколкото мъжете, като само една от 18 жени с разстройства, свързани с употребата на наркотици, е на лечение срещу един на всеки седем мъже.

През 2022 г. приблизително 7 милиона души са били в официален контакт с полицията (арести, предупреждения) за престъпления, свързани с наркотици, като около две трети от този общ брой се дължат на употреба на наркотици или притежание с цел употреба. Освен това 2,7 милиона души са били преследвани за престъпления, свързани с наркотици, а над 1,6 милиона са били осъдени в световен мащаб през 2022 г., въпреки че има значителни разлики между регионите по отношение на реакцията на наказателното правосъдие на престъпленията, свързани с наркотици.

Докладът включва специални глави за въздействието на забраната на опиума в Афганистан; синтетични наркотици и пол; въздействието на легализирането на канабиса и психеделичния „ренесанс“; правото на здраве във връзка с употребата на наркотици; и как трафикът на наркотици в Златния триъгълник е свързан с други незаконни дейности и тяхното въздействие.

Трафикът на наркотици подсилва дейността на организираните престъпни групи

Трафикантите на наркотици в Златния триъгълник се насочват към други незаконни икономики, по-специално трафик на диви животни, финансови измами и незаконен добив на ресурси. Разселените, бедните и мигрантските общности страдат от последиците от тази нестабилност, понякога принудени да се обърнат към отглеждане на опиум или незаконен добив на ресурси, за да оцелеят, попадайки в в капана на дългове към престъпни групи или сами да употребяват наркотици.

Тези незаконни дейности също допринасят за влошаване на околната среда чрез обезлесяване, изхвърляне на токсични отпадъци и химическо замърсяване.

Последици от скока в търсенето и предлагането на кокаин

През 2022 г. са произведени 2757 тона кокаин, което е нов рекорд и увеличение с 20 процента спрямо 2021 г. Междувременно глобалното отглеждане на кокаинов храст е нараснало с 12 процента между 2021 г. и 2022 г. до 355 000 хектара. Продължителният скок в търсенето и предлагането на кокаин съвпадна с нарастването на насилието в държавите по веригата на доставки, особено в Еквадор и карибските страни, и увеличаването на вредите за здравето в страните, за които е предназначен, включително в Западна и Централна Европа.

Последици от легализирането на канабиса

Към януари 2024 г. Канада, Уругвай и 27 юрисдикции в Съединените щати са легализирали производството и продажбата на канабис за немедицинска употреба, като и в друга страни по света се появяват различни законодателни подходи.

В тези юрисдикции в Северна и Южна Америка процесът изглежда е ускорил вредната употреба на наркотика и е довел до диверсификация на продуктите от канабис, много от които с високо съдържание на THC. Хоспитализациите за разстройства, свързани с употребата на канабис, и делът на хората с психиатрични разстройства и опити за самоубийство, свързани с редовната употреба на канабис, са се увеличили в Канада и Съединените щати, особено сред младите хора.

„Ренесансът“ в употребата на психеделици насърчава широкия достъп до тях

Интересът към терапевтичната употреба на психеделични вещества продължава да нараства при лечението на някои психични разстройства, но клиничните изследвания все още не са довели до каквито и да било научни стандартни насоки за медицинска употреба.

Въпреки това, в рамките на по-широкия „психеделичен ренесанс“, популярни движения допринасят за нарастващия търговски интерес и за създаването на благоприятна среда, която насърчава широкия достъп до неконтролирана, „квази-терапевтична“ и немедицинска употреба на психеделици. Такива движения имат потенциала да изпреварят научните терапевтични доказателства и разработването на насоки за медицинска употреба на психеделици, като потенциално компрометират целите на общественото здраве и увеличават рисковете за здравето, свързани с употребата на психеделици без надзор.

Последици от забраната на производството на опиум в Афганистан

След драстичния спад на производството на опиум в Афганистан през 2023 г. (с 95% спрямо 2022 г.) и увеличението на производството в Мианмар (с 36%), световното производство на опиум спадна със 74% през 2023 г. Драматичното свиване на афганистанския пазар на опиум направи афганистанските фермери по-бедни и няколко трафиканти по-богати. Дългосрочните последици, включително върху чистотата на хероина, преминаването към други опиоиди от употребяващите хероин и/или нарастването на търсенето на услуги за лечение с опиати може скоро да се усетят в страните на транзит и местоназначение на афганистанския опиум.

Право на здраве за хората, които употребяват наркотици

Докладът очертава как правото на здраве е международно признато човешко право, което принадлежи на всички човешки същества, независимо от това дали лицето употребява наркотици или дали лицето е затворено, задържано или лишено от свобода. Това се отнася в еднаква степен за хората, които употребяват наркотици, техните деца и семейства и други хора в техните общности.

Източник: Прессъобщение на Службата на ООН за наркотиците и престъпността (UNODC)