Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център – Шумен

Общински съвет по наркотични вещества – Шумен

Председател – д-р Светослава Хайнова (заместник-кмет „Социална политика и здравеопазване“)

Телефон: (054) 800 860, (054) 857 656
E-mail: s.hainova@shumen.bg
obsnv_shumen@abv.bg

Заместник-председател – Петранка Петрова

Секретар – Снежана Петкова

Телефон: (054) 863 260

Адрес: гр. Шумен 9700, бул. „Славянски“ № 17

Превантивно-информационен център – Шумен

Адрес: гр. Шумен 9701, ул. „Преслав“ № 6 (бивш Спортен диспансер)

Превантивно-информационният център е открит през 2004 г.

Дейността на ОСНВ и ПИЦ към него е регламентирана в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите и Правилника за организацията и дейността на Национален съвет по наркотичните вещества, като тя е насочена към ограничаване на разпространението, употребата и злоупотребата с наркотични вещества сред младите хора чрез:

ЕКИП
Секретар ОСНВ – 1
Психолог – 1
Сътрудници – 2

Телефон: (054) 863 260

E-mail:
pic_shumen@abv.bg
obsnv_shumen@abv.bg

 • Повишаване на информираността по проблемите на наркоманиите.
 • Развиване на личностните и социални умения и компетенции.
 • Формиране на нагласи за здравословен начин на живот.
 • Стимулиране на творческия потенциал.
 • Реализиране на алтернативни дейности и организиране на свободното време посредством инициативи в областта на неформалното образование, спорт, туризъм, изкуства и доброволчество.
 • Засилване на протективните фактори, откриване и подпомагане на резервите и потенциала на семейната и училищна среда.
 • Повишаване на информираността на родителите, учители и специалисти по отношение наркотиците и зависимостите.

Превантивната дейност включва още:

 • Разработване и осъществяване на превантивни дейности и програми сред различните целеви групи.
 • Разработване, издаване и разпространяване на превантивни и здравно-образователни материали.
 • Провеждане на превантивно-информационни кампании.
 • Обучителна дейност за училищни педагози, психолози, родители и др. специалисти; създаване на мултидисциплинарни екипи от специалисти.
 • Консултиране и насочване към специалист.

Целеви групи на превантивните дейности и програми са:

 • Деца и млади хора, обхванати от образователната система.
 • Деца и млади хора в неравностойно положение.
 • Родители на деца и младежи.
 • Кандидат шофьори чрез обучения за долекарска помощ към БЧК Шумен.
 • Училищни специалисти и психолози и медицински специалисти от училищата на град Шумен.
 • Други специалисти от различни институции, работещи по проблемите, свързани с наркозависимостите.

ВОДЕЩИ ПРОГРАМИ

 • Националната стратегия за борба с наркотиците 2020 – 2024 г.
 • Общинска програма за превенция на наркотични зависимости – Шумен 2021 – 2024 г. В нея е имплементирана: „Методика за ранна превенция на деца от 3-4 клас“. Разработени са допълнителни уроци за 2-4 клас. Превантивни дейности, насочени към зависимости: „Предизвикателства в днешно време, тютютнопушене, алкохол, зависимости и рисково поведение“ за 5-7 клас и 8-11 клас. Лятна програма: „Със знание и игри, знанието си запази“ съобразена с възрастовата група (за КСУДС, ЦНСТ и МКБППМН Клуб „Моето здраве“).
 • Национална програма за превенция „Кодово име Живот“ (за ученици 5-7 клас).
 • Национална програма за превенция „От връстници за връстници“ (за ученици 8-11 клас).
 • Обучения за кандидат шофьори за долекарска помощ (в партньорство с БЧК Шумен) и в училище за 12 клас.
 • Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021 – 2025 г. (в партньорство с РЗИ Шумен).
 • Националална програма „Предпазване на младите хора от предстъпления“ ( за ученици 8-11клас, в партньорство с ОДМВР), „Работа на полицията в училищата“ (в партньорство с ОДМВР).