Употребявате ли наркотици? Какви видове? По каква причина? Това са само някои от въпросите, зададени в последното Европейско онлайн проучване за наркотиците, стартирало днес от Агенцията на ЕС по наркотиците (EMCDDA). Насочено към хора на възраст 18 и повече години, които са употребявали наркотици, проучването има за цел да подобри разбирането на моделите на употреба на наркотици в Европа и да помогне за оформянето на бъдещи политики и интервенции в областта на наркотиците.

Доброволното, анонимно изследване – един от водещите методи за мониторинг на агенцията – ще се проведе тази година в 36 държави на около 30 езика (вкл. български). Както и в предишните години, той ще бъде популяризиран на национално ниво от националните фокусни центрове от мрежата Reitox и техните партньори, както и чрез целенасочени реклами в социалните медии.

За втори път в проучването участват и партньорите на агенцията от Западните Балкани и съседни на ЕС страни чрез проектите за международно сътрудничество IPA 7 и EU4MD.

Към днешна дата са осъществени четири кръга на Европейското онлайн проучване за наркотиците, като в него са участвали 33 държави и над 150 000 респонденти.

Уеб базираните проучвания имат предимството и възможността да достигат директно до хората, които употребяват наркотици. Те са бърз и евтин начин за събиране на информация и могат да подпомогнат очертаването на нововъзникващи тенденции. Ако бъдат използвани едни и същи въпроси и стриктно се съблюдава процеса на техния превод, то този метод на събиране на информация може да позволи изготвянето на сравнителни анализи между отделните страни.

Новият въпросник, който ще бъде наличен за попълване онлайн в продължение на шест седмици, е структуриран в модули, насочени към социално-демографски данни, модели на употреба на наркотици, достъп до наркотици (обичайно купувано количество и платена цена) и с по-задълбочен фокус върху моделите на употреба на канабис. Констатациите му ще допринесат за разширяване на познанието относно практиките на употреба на наркотици в Европа. Това ще спомогне за подобряване на оценките за размера на пазара на наркотици на национално и европейско ниво и ще допринесе за разработването на политики в по-широк план.

Онлайн проучванията не са представителни за генералната съвкупност, но когато внимателно се комбинират с традиционните методи за събиране на информация, те могат да очертаят по-детайлна, реалистична и своевременна картина на употребата на наркотици и на пазарите на наркотици в Европа. В този случай те са съществена част от отговорите на EMCDDA по отношение на постоянно променящия се проблем с наркотиците.

ЛИНК ЗА УЧАСТИЕ В ПРОУЧВАНЕТО