Здравни и социални мерки, свързани с употребата на наркотици: Европейско ръководство (издания на EMCDDA, 2021 – 2024 г.)

Рамка за действие и стратегии за успешно прилагане

Ръководствата предоставят подкрепа на онези, които планират здравна и социална политика или интервенции за справяне с проблемите с наркотиците. Рамката за действие помага да се изясни текущото мислене относно процеса на реагиране и факторите, които трябва да се вземат предвид на всеки етап, докато стратегиите (ще бъде публикувано на по-късен етап) описват подробно редица дейности, които могат да подпомогнат успешното прилагане на здравната и социалната политика.

Модели на употреба на наркотици

Ръководствата разглеждат проблемите от гледна точка на конкретни модели на употреба на наркотици и специфични вещества, които предизвикват безпокойство в много страни от ЕС.

Вреди от употребата на наркотици

Ръководствата разглеждат отговорите на конкретни вреди, свързани с употребата на наркотици, които предизвикват безпокойство в много страни от ЕС.

Места, където се употребяват наркотици

Важен фактор, който може да повлияе на употребата на наркотици, проблемите, свързани с нея и избора на подходящи мерки, е средата, в която се извършва употребата.

Уязвими групи

Някои групи от населението имат специфични проблеми с наркотиците, нужди или уязвимости, които изискват специфични интервенции.

Интервенции

Наличен е широк набор от здравни и социални отговори за справяне с проблемите с наркотиците. Те могат да се използват с различни групи от населението, на различни етапи от проблема с наркотиците, поотделно или в комбинация. Тук ще намерите публикации, които разглеждат специфичните проблеми, които различните интервенции имат за цел да решат.